Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle

Rental Travel

U četvrtak, 22.8.2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Tuzle, održana je 57. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je razmatran prijedlog Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle.

Reha Centar

Gradsko vijeće je, na sjednici od 26. aprila 2019. godine, donijelo Odluku o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle . U skladu sa odredbama ove Odluke objavljena su dva javna poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, koje se odnose na utopljavanje individualnih objekata i na nabavku i ugradnju podizača toplote/toplotnih pumpi.

Tokom provođenja postupaka u skladu sa Odlukom uočeno je niz mogućnosti izmjena i dopuna ovog normativnog akta, u cilju što većeg obuhvata teritorije grada, kao i niza drugih pogodnosti za građane koji namjeravaju koristiti poticaje koje dodjeljuje Grad Tuzla u cilju smanjenja aerozagađenja i ugodnijeg života građana. Naime, članom 2. stav (1) Odluke propisano je da se odredbe Odluke primjenjuju na induvidualne stambene i induvidualne stambeno-poslovne objekte u obuhvatu zona toplifikacije usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Tuzla, pod uslovom da se za iste ne može osigurati načelna saglasnost JKP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla za priključenje na sistem daljinskog grijanja. Od stupanja na snagu Odluke, kroz dodatne analize, utvrđeno je da je svrsishodno u cilju efikasnijeg i bržeg smanjenja aerozagađenja proširiti obim primjene Odluke na sve individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte na području grada Tuzle, pod uslovom da se za iste ne može osigurati načelna saglasnost za priključenje na sistem daljinskog grijanja, iz kojeg razloga se nametnula potreba izmjene ovog člana Odluke, tako da se ona sada odnosi na cijelo područje grada Tuzle.

Pored toga, izmjenama Odluke, pruža se mogućnost da se po utopljavanju objekta osim toplotnih pumpi mogu nabavljati i ugrađivati kotlovi na biomasu i uređaji za zagrijavanje na električnu energiju, te su predložene još neke olakšice vezane za pribavljanje dokumnetacije i sl.

“Nadamo se da će Termoelektrana, i sa Blokom 7 i bez njega, ispuniti svoju zakonsku obavezu i staviti uređaj za odsumporavanje, a time bi bilo riješeno preko 90% problema aerozagađenja. Veliki problem predstavljaju individualna ložišta, zato smo krenuli sa dvije vrste poticaja, jedan poticaj je za utopljavanje individualnih stambenih objekata, jer kad se objekat adekvatno utopli, bez obzira na šta se grije, on će trošiti 50% manje tog energenta, pa prema tome manje zagađivati sebe i okolinu.

Drugi poticaj su toplotne pumpe ili dizači toplote , a da bi se dobio poticaj za nabavku i ugradnju toplotne pumpe, mora biti adekvatno utopljen objekat da bi ona dala efekat. Toplotne pumpe su apsolutno prihvatljiv ekološki način grijanja. Donijeli smo odluku o uslovima i kriterijima dodjele ovih sredstava i predvidjeli budžetom pola miliona maraka za ove poticaje, ali nismo zadovoljni brojem ljudi koji su se javili.

Jedan od razloga je i da smo prvobitno, u Odluci koja je još na snaz,i rekli da se mogu prijaviti samo građani u zoni toplifikacije, mnogi ljudi su se javljali, ali nažalost mi smo im rekli da ne ispunjavaju kriterije. Sada, ovom novom odlukom nema zona toplifikacije i svi sa teritorije grada Tuzle imaju pravo, po uslovima propisanim u ovoj o odluci,  da apliciraju i dobiju sredstva, a cilj nam je da se javi što više ljudi. Ne mogu se prijaviti samo oni gdje je već grijanje započelo ili završilo projekte toplifikacije.

Ranije u odluci je bilo da bi se dobio poticaj  za utopljavanje objekta, u narednoj fazi bi morao da nabaviš toplotnu pumpu, dobio bi se i za nju poticaj, a sada smo i tu rekli možeš dobiti poticaj za utopljavanje zgrade, a da nemoraš poslije nabaviti toplotnu pumpu, nego se trebaš opredjeliti za drugi ekološki prihvatljiv način zagrijavanja. Promijenjen je rok trajanja važenja dokumentacije sa tridest dana na šest mjeseci. Takođe smo ušli u pregovore sa bankama da otvore “zelene linije kreditiranja” za građane, na našu sugestiju i baš za ovu vrstu investicije”, kazao je gradonačelnik Imamović.

Gradska uprava Tuzle je animirala poslovne banke u Tuzli u smislu da kreiraju kreditnu liniju koja će biti spcijalizovana za ovu namjenu i  rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli.

“Na području grada egzistira 18 banaka, a neke od njih već imaju kreditnu liniju iz oblasti ekologije,  koja bi podrazumijevala i finansiranje novih mjera koje će biti predviđene odlukom Gradskog vijeća Tuzla. Banke koje nemaju takvu liniju, iskazale su interes da je kreiraju i prilagode svoje kreditne uslove građanima. Ja vjerujem da će biti povoljniji  od kreditnih uslova koje se odnose na nenamjenske kredite. Mi se nadamo da ćemo na ovaj način pomoći građanima da po što povoljnijim uslovima obezbijede kreditna sredstva kod poslovnih banaka i prijave se na javi poziv u što većem broju˝, izjavila je šefica Službe za budžet i finansije Grada Tuzla, Suada Isaković.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara