Održana 1. vanredna sjednica Vlade TK: Sufinansiranje troškova prijevoza učenika i u 2. polugodištu

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – juni školske 2020/2021. godine. U Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju predviđeno je sufinansiranje prijevoza učenika koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od 2 km od najbliže škole. Odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period februar – juni školske 2020/2021. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju kao najbližu osnovnu školu na području drugog kantona. Ugovoreni prijevoz (vanlinijski prijevoz) učenika se može organizirati u slučaju povoljnije ponude u odnosu na ponudu linijskog prijevoznika. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga.

Reha Centar

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odobrenje plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2021. godine. Ukupno procijenjeni prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava u prvom kvartalu 2021. godine iznose 93.593.966,00 KM. Odbor za likvidnost je utvrdio da ukupni rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava, u skladu sa usvojenim Budžetom za 2021. godinu, po podnesenim zahtjevima budžetskih korisnika, a za prva tri mjeseca ove godine iznose 93.593.966,00 KM. Odobren je Plan novčanih tokova za period 01.01. do 31.03.2021. godine  iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima u iznosu od 10.000.000,00 KM za realizaciju operativnih planova rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 01.01. do 31.03.2021. godine. 

Vlada TK donijela je Odluku o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona kao i Odluku o ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.

Vlada je danas donijela i rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja i Komisije za administrativna pitanja.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara