Lijekove smo plaćali skuplje, a nismo morali

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o stanju u oblasti lijekova koji se propisiju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK sa posebnim osvrtom na cijene lijekova i prijedlog mjera i aktivnosti. Ovom prilikom upućeno je pismo Ministarstvu civilnih poslova BiH,    Vladi Federacije BiH, Federalnom Ministarstvu zdravstva te Kolegiju Skupštine TK kojim Vlada Tuzlanskog kantona traži da što hitnije poduzimu sve neophodne aktivnosti iz svoje nadležnosti za realizaciju mjera predloženih u navedenoj Informaciji, te da u roku od 7 dana obavijeste o poduzetim aktivnostima. Trenutno je na snazi esencijalna lista lijekova, u čijem sastavu se nalazi A-lista i B-lista lijekova donesena tokom 2012.godine na kojoj su 232 lijeka. Cijene lijeka utvrđene su Odlukom Vlade TK na osnovu predhodno provedenog postupka ispitivanja tržišta. Vidljiv je kontinuirani rast potrošnje lijekova u periodu 2011-2013. godina na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno porast potrošnje sa 37.132.801 KM na kraju 2011. godine na 38.768.469 KM na kraju 2013. godine. Zbog nedovoljnih finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je 1.4.2014. godine uputilo dopis svim proizvođačima lijekova i farmaceutskim predstavništvima  u Bosni i Hercegovini kojim je zatraženo da u cilju ispitivanja tržišta lijekova u Bosni i Hercegovini (sa aspekta cijena lijekova) da u roku od dva dana dostave izjašnjenje da li su spremni vršiti isporuku lijekova, koji se nalaze na Listi esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona, po cijenama nižim za 10% u odnosu na postojeće. Većina pristiglih odgovora pokazala je spremnost za isporuku lijekova po nižim cijenama.

Reha Centar

 AKTUELNO

Komentari

Komentara