Iznalaženje mogućnosti subvencioniranja dijela troškova nabavke mjerno-regulacione jedinice za građane MZ Šićki Brod i Bukinje

Spread the love
Rental Travel

Gradsko vijeće Tuzle održalo je Prvu vanrednu tematsku sjednicu. Razmatrana je Informacije o toplifikaciji sa posebnim akcentom na mjesne zajednice u kojima postoje uvjeti za priključenje na sistem daljinskog grijanja, te s tim u vezi Gradsko vijeće je donijelo  sljedeće zaključke:

Reha Centar

Gradsko vijeće Tuzla podržava prijedlog mjera dat u Informaciji Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od 16.10.2017. godine.

Gradsko vijeće Tuzla traži od obrađivača materijala da analiziraju prijedloge, primjedbe i sugestije Klubova vijećnika i vijećnika iznesene tokom 1. vanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, te da ih uzmu u obzir kod izrade prijedloga Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom kao i da uzmu u obzir sugestije predstavnika Savjete mjesnih zajednica iznesene tokom rasprave.

Gradsko vijeće Tuzla smatra da svi projekti energetske efikasnosti (poticaji za utopljavanje objekata i drugi projekti) koji će se realizovati na području grada Tuzla trebaju da počinju, zbog specifičnosti prostora, blizine Termoelektrane, od ove dvije mjesne zajednice, MZ Šićki Brod i MZ Bukinje.

Gradsko vijeće Tuzla, s obzirom na specifičnosti prostora MZ Šićki Brod i MZ Bukinje, traži od nadležnih da se razmotri mogućnost davanja olakšica, odnosno subvencioniranja dijela troškova nabavke mjerno-regulacione jedinice.

Gradsko vijeće Tuzla traži od resorne službe da do naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla dostavi informaciju o utrošku sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana (“Službene novine FBiH”, broj 80/14.), koja se, u skladu sa članom 6. navedenog Zakona namjenski troše za poboljšanje životnih uslova građana.

Gradsko vijeće Tuzla podržava nastavak aktivnosti širenja sistema daljinskog zagrijavanja, u skladu sa usvojenim zonama toplifikacije kao i nastavak aktivnosti širenja zona toplifikacije, a sve u cilju smanjenja aerozagađenja i poboljšanja kvaliteta života građana grada Tuzla s tim da je prilikom planiranja širenja sistema daljinskog grijanja i priključivanja novih korisnika potrebno voditi računa da se ne dovede u pitanje finansijska stabilnost Centralnog grijanja dd Tuzla.

Gradsko vijeće Tuzla podržava dijaloški način rješavanja problema i stvaranja uvjeta za poboljšanje kvaliteta života građana grada Tuzla.

Gradsko vijeće Tuzla traži da se, imajući u vidu da se odluka o snabdijevanju toplotnom energijom donosi za grad Tuzla, tačno definišu pravila ili kriteriji koja će odrediti ko ima pravo na priključenje na sistem daljinskog grijanja.

Gradsko vijeće Tuzla traži od Gradonačelnika Grada Tuzla, kao predlagača, gradskih službi i drugih obrađivača materijala, da sve materijale koji se upućuju Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje, dostavljaju u rokovima propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća Tuzla a u slučaju da, iz bilo kojeg razloga, to nisu u mogućnosti učiniti, traži se od Gradonačelnika Grada Tuzla da upozna predsjednike Klubova vijećnika odnosno članove Kolegija Gradskog vijeća o razlozima kašnjenja u dostavljanju materijala.

Zaključke sa današnje 1. vanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla dostaviti Savjetu MZ Šićki Brod i Savjetu MZ Bukinje koji će ih istaći na oglasnim pločama kako bi se sa istima upoznali građani ovih mjesnih zajednica.

Ovo obavještenje vam se dostavlja na znanje, a verificirane zaključke ćete dobiti po usvajanju skraćene verzije zapisnika sa 1. vanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 19.10.2017. godine.

 

Komentari

Komentara