Izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog za donošenje ovih izmjena je usaglašavanje postojećeg zakona sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH, Zakona o šumama TK i Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također u dosadašnjoj primjeni zakona došlo je do potrebe da se preciziraju pojedine zakonske odredbe koje su se kroz primjenu Zakona pokazale kao nedovoljno jasne ili neprimjenjive zbog čega je organima bilo otežana primjena Zakona, kao i njegovo različito tumačenje od strane sudova i organa koji su direktno primjenjivali Zakon u svakodnevnom radu. Između ostalog, precizirano je koje se građevine odnosno zahvati smatraju privremenim, a kako bi se ista odredba usaglasila sa odredbama zakona koji regulišu poljoprivredno i šumsko zemljište. Definišu se i pojmovi Pomoćni objekat i Pripremni građevinski radovi, a koji nisu bili definisani važećim Zakonom. Izmjene propisuju i eventualno produžavanje važenja planskih dokumenata, prostornog plana Kantona i prostornih planova općina/gradova, kao razvojnih planskih dokumenata, te detaljnih planskih dokumenata, kao provedbenih dokumenata, ako nisu potpuno realizovani i ako nisu u suprotnosti sa dokumentima višeg reda. Izmjenama se također propisuje da su solarne elektrane instalirane snage od 1 MW do 30 MW, sa pripadajućim građevinama i vjetroparkovi do 3 vjetroturbine, građevine za koje Ministarstvo utvrđuje preduslove za odobravanje planirane promjene u prostoru. Ove građevine nisu bile propisane važećim Zakonom, te je iste bilo potrebno regulisati radi usklađivanja sa federalnim propisima.

Reha Centar

Planirano je da se u prvoj fazi provede javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju i to u trajanju od 30 dana od dana kada Skupština utvrdi Nacrt Zakona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara