Gradsko vijeće Tuzla: Projekti energetske efikasnosti će počinjati od MZ Bukinje i Šićki Brod

Spread the love
Menprom

Na dvanaestoj /redovnoj/ sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 31.10.2017. godine, kao
tačka 4. razmatrana je i usvojena Odluka o snabdijavanju grada toplinskom energijom.
Nakon obavljene diskusije usvojeni su slijedeći
Z A K LJ U Č C I
1. Gradsko vijeće Tuzla traži da se prilikom realizacije Odluke o snabdjevanju grada toplotnom energijim
postupi u skladu sa zaključcima broj 3. i 4., sa 1. vanredne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla,
održane 19.10.2017. godine a koji glase:
zaključak 3. – Gradsko vijeće Tuzla smatra da svi projekti energetske efikasnosti (poticaji za
utopljavanje objekata i drugi projekti) koji će se realizovati na području grada Tuzla trebaju da počinju,
zbog specifičnosti prostora, blizine Termoelektrane, od ove dvije mjesne zajednice, MZ Šićki Brod i MZ
Bukinje.
zaključak 4. – Gradsko vijeće Tuzla, s obzirom na specifičnosti prostora MZ Šićki Brod i MZ Bukinje,
traži od nadležnih da se razmotri mogućnost davanja olakšica, odnosno subvencioniranja dijela troškova
nabavke mjerno-regulacione jedinice.
2. Gradsko vijeće Tuzla traži da Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ sačini pravilnik
koji će sadržavati kriterije za subvencioniranje.
3. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ i druge nadležne službe i ustanove će, u saradnji
sa savjetima MZ, kontinuirano nastaviti sa razmatranjem mogućnosti za poboljšanje uslova
zainteresovanih građana za priključenje na sistem daljinskog grijanja, a u cilju utvrđivanja stvarne
materijalne potrebe građana za subvencioniranjem.
4. Gradsko vijeće Tuzla predlaže Gradonačelniku i Službi za budžet i finansije da se tokom javne
rasprave o Nacrtu budžeta Grada Tuzla za 2018. i predlaganja Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu
uzme u obzir i rasprava vijećnika o ovoj tački dnevnog reda kao i usvojeni zaključci.
5. Traži se od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ da razmotri prijedloge i sugestije
vijećnika date tokom današnje rasprave o ovoj tački dnevnog reda.

Reha Centar

Grad Tuzla/aktuelno.ba

Komentari

Komentara