Dogovorena zajednička saradnja za redovan odvoz otpada u slivu akumulacije Modrac

Spread the love
Menprom

Načelnici općina Banovići, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Živinice potpisali su Povelju o međusobnoj saradnji na uvođenju kontinuiranog odvoza otpada u slivu akumulacije Modrac čime je potvrđena spremnost da se nadležne općinske službe i komunalna preduzeća zajednički angažiraju na uvođenju redovnog odvoza otpada na cijelom slivnom području.

Reha Centar

Centar za ekologiju i energiju (CEE) je uz pomoć Vlade Švicarske realizirao projekat “Redovan odvoz otpada je pravo svih građana“ koji se od februara do septembra ove godine sproveo na područjima općina Banovići, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Živinice. Nosioci projekta bili su pomenute općine i njihova komunalna preduzeća koja se bave odvozom i zbrinjavanjem otpada. U okviru projekta je formirana radna grupa sastavljena od predstavnika općina i komunalnih preduzeća koja je na osnovu prikupljenih informacija o pokrivenosti odvozom otpada, postojećim divljim deponijama, kapacitetima i tehničkoj opremljenosti komunalnih preduzeća i zakonskoj regulativi izradila dokument Redovan odvoz otpada u slivu akumulacije Modrac. Dokument sadrži analizu problema, mapu pokrivenosti slivnog područja odvozom otpada i plan proširenja odvoza otpada na cijelo slivno područje, a prezentiran je na nedavno održanom okruglom stolu u prisustvu nadležnih općina, njihovih komunalnih preduzeća, Vlade Tuzlanskog kantona, nadležnih ministarstava, organizacija civilnog društva, građana i medija.

Prikupljeni podaci su jasno pokazali da u slivu akumulacije Modrac postoji problem nelegalnog odlaganja otpada, da u redovan odvoz otpada nije uključeno 58% domaćinstava, da se u slivu akumulacije nalazi 150 divljih deponija zapremine preko 5m3, da su prisutne velike količine otpada na obalama potoka, rijeka i akumulaciji Modrac. Pošto je samo 42% domaćinstava uključeno u redovan odvoz otpada, onda je jasno koliko je hitno raditi na povećanju broja domaćinstava koja su uključena u redovan odvoz otpada.

Radna grupa čiji članovi su predstavnici općina i komunalnih preduzeća su u planu mjera ovog dokumenta planirali da će do 2020. godine 95% domaćinstava biti uključeno u redovan odvoz otpada

aktuelno.ba

Komentari

Komentara