Ček liste Okolinskog plana rehabilitacije 13 klizišta na magistralnoj cesti M18

Menprom

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa JP Ceste Federacije BiH Sarajevo, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Tuzla i stanovnike MZ Požarnica da uzmu učešće u

Reha Centar

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja sanacije klizišta na magistralnoj cesti M18, dionica Priboj 2-Simin Han 1

Na magistralna cesta M18, dionica Priboj 2-Simin Han 1 registrovano je 13 lokacija klizišta usljed čega je došlo do izdizanja, slijeganja i pomjeranja trupa ceste i pojave pukotina na cesti. U okviru Projekta hitnog oporavka od poplava, koji se finansira sredstvima Svjetske banke, predviđena je sanacija klizišta. Klizišta su podjeljena u dva Lot-a: Lot 3-Banj Brdo I: od km 9+100 do km 14+650  (sedam klizišta) i Lot 4-Banj Brdo II (šest klizišta): od km 15+900 do km 21+300.

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacije klizišta na području Banj Brdo I i Banj Brdo II odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-liste Okolinskog plana upravljanja

Ček-liste Okolinskog plana upravljanja sanacije klizišta dostupne su svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

 

  • Općina Tuzla, 75000 Tuzla, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: tuzla.ba
  • MZ Požarnica, sa sjedištem u MZ Simin Han
  • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,
  • Sektor međunarodnih investicija JP Ceste Federacij BiH, Terezija br. 54, 71000 Sarajevo i na web stranici: jpcfbih.ba

 

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Tuzla i MZ Požarnica, sa sjedištem u MZ Simin Han.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 20. Oktobar 2014.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara