“Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci Spreči ”

Spread the love
Menprom

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Centrom za životnu sredinu i Arhus centrom Sarajevo, organizuje okrugli sto na kojem će biti prezentiran dokument “Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci Spreči“.

Reha Centar

Okrugli sto će biti održan 20.11.2019. sa početkom u 10:00 sati, u Dramar Centru.

Na okruglom stolu će prisutnima biti prezentirani rezultati analize koja obuhvata:

  • fizičko-hemijsku analizu vode jezera Modrac i rijeke Spreče,
  • analizu prisustva teških metala u vodi u jezeru Modac i rijeci Spreči i uticaj na zdravlje ljudi i okoliš,
  • analiza mesa ribe iz jezera Modrac na sadržaj teških metala,
  • analiza tla na teške metale i organske polutante u donjem toku rijeke Spreče.

Dokument je izrađen u okviru kampanje “Voda za sve!“ koja se odnosi na industrijsko zagađenje voda, a u fokusu ima rijeku Spreču i jezero Modrac. Zagađenje rijeke Spreče je veoma ozbiljan i alarmantan problem. Osnovni uzroci ovog zagađenja su ispuštanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda u vodotoke bez odgovarajućeg tretmana, odlaganje čvrstog i tečnog otpada direktno u vodotoke i zagađenje iz poljoprivrede.

Rješavanje ovog problema je dugotrajan i sveobuhvatan proces, pri čemu je neophodna uključenost nadležnih institucija svih nivoa vlasti, privrednog sektora, građana, organizacija civilnog društva i medija, jer smo svi mi u isto vrijeme i zagađivači i žrtve nastalog stanja i ovaj problem možemo samo zajedničkim i planskim djelovanjem riješiti.

Okrugli sto se organizira u okviru projekta Eko BiH koji finansira Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu i medijima, a sufinansira Općina Lukavac kroz projekat Zaštitimo i očuvajmo jezero Modrac i rijeku Spreču.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara