Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila prijedlog Zakona o oružju i municiji

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o oružju i municiji. Svrha donošenja ovog zakona je usklađivanje propisa iz oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja sa  EU regulativom. Nadležni organi Bosne i Hercegovine u ispunjavanju obaveza na putu ka evropskim integracijama dužni su osigurati usaglašenost zakona o oružju kako sa pravom Evropske unije  tako i međusobnu usaglašenost ovih propisa unutar države.

Reha Centar

U Bosni i Hercegovini na snazi je 12 zakona koja regulišu oblast nabavljanja, držanja, i nošenja oružja i navedeni zakoni međusobno su neusaglašeni i nijedan zakon (osim Zakona o oružju i municiji Brčko distrikta BiH) nije preuzeo kategorizaciju oružja kako je to definisano u aktima Evropske unije (kategorizacija oružja na grupe A, B, C, i D) što predstavlja elementarni međunarodni standard.

Minimalni standardi koji treba da se propišu u domaćem zakonodavstvu ogledaju se u jedinstvenoj ispravi za oružje ( oružni list), kategorizacija oružja, definicije o oružju i kaznene odredbe. Isprava o oružju treba da sadrži podatke o identitetu vlasnika, identifikacija oružja ili vatrenog oružja, uključujući i navođenje kategorije oružja u skladu s evropskom Direktivom, odjeljak koji ispunjava država koja izdaje dozvolu ( vrsta i poziv na odobrenje) te druge podatke ili napomene.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara