Vlada TK usvojila budžet za 2014.godinu

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Budžeta TK za 2014. godinu.

Reha Centar

Ukupna planirana sredstva za 2014. su 386 miliona KM a budžet podrazumijeva i dodatni iznos sredstava za pokriće procijenjenog akumuliranog deficita sa 31. 12. 2013. u visini od 109 miliona KM. Najveći dio povećanja rashoda i izdataka u prijedlogu Budžeta TK za 2014. u odnosu na nacrt nastao je na osnovu prenesenih i neutrošenih sredstava kamate od Elektroprivrede po osnovu presude Osnovnog sauda u Tuzli u visni od nepunih 7 miliona KM. Pored toga u Budžet TK uvršteno je i 1.655.000.00 KM troškova za čuvarsku službu kako to nalaže Zakon o šumama te više od milion maraka procjene kamate na pokrenutu proceduru dugoročnog kreditnog zaduženja TK.

U dijelu rashoda i izdataka iz namjenskih i vlastitih sredstava najveći iznos se odnosi na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice u visini od 10 miliona KM te povećanje sredstava za plaće JU Univerzitet u Tuzli za 500 000.00 KM.

Vlada TK također je utvrdila prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru.

ZAKONI U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu. Izmjene su nastale kao slijed usklađivanja postojećih normativnih rješenja ili regulisanja novih pitanja u skladu sa relevantnim propisima koji su u međuvremenu doneseni.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Borački savezi kantonalnog nivoa obratili su se zahtjevom da se postojeći Zakon izmjeni i dopuni tako da se pokuša poboljšati položaj boraca i članova njihovih porodica putem efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka ostvarivanja utvrđenih dopunskih prava.

Za određena dopunska prava proširen je krug korisnika – npr. kod nabavke higijensko sanitetskog materijala za potrebe RVI sa posebnim potrebama ili kod dopunskog prava “liječenja boraca i članova njihovih porodica) u okviru Budžetom planiranih sredstava. Također, poseban akcenat dat je izmjeni člana 16. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, člana koji definiše “prednost pri zapošljavanju” i to na način da pravo na prvenstvo pri zapošljavanju bez obzira na starosnu granicu imaju borci i članovi njihovih porodica a u skladu sa kriterijima utvrđenim zakonom, podzakonskim aktom i općima aktom. Cilj izmjene postojećeg teksta Zakona je radno angažovanje boraca i članova njihovih porodica te smanjenje nezaposlenosti uz obezbjeđenje namjenskih sredstava za finansiranje programa zapošljavanja.

Vlada je danas utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći. Kako je od donošenja Zakonom o pružanju pravne pomoći do sada proteklo više od pet godina, uočena je potreba inoviranja Zakona, prije svega zbog pitanja koja treba dodatno regulisati ili treba izmijeniti, odnosno bolje precizirati postojeća normativna rješenja. Također, imalo se u vidu da je većina kantona slijedila primjer Tuzlanskog u pogledu zakonske regulative, ali da ima i pojedinih pitanja koja su regulisana na drugačiji način, tako da su u ovaj nacrt zakona ugrađene norme za koje je to ocijenjeno neophodnim sa aspekta jednakosti građana pred zakonom.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja na području Tuzlanskog kantona. Naime, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015.godine, utvrđena je nadležnost kantona za donošenje propisa kojim će se regulisati način i postupak uplate duga za dospjele, a neuplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti.

Ovaj propis je neophodan kako bi se riješilo pitanje uplate ovih doprinosa, odnosno kako bi se stvorili uslovi za nesmetano ostvarivanje prava zaposlenika rudnika uglja na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Zbog činjenice da ovaj propis nije donesen pojavljuje se problem, naročito u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čije je ostvarivanje uslovljeno redovnom uplatom doprinosa. To je i razlog da se pred nadležnim sudovima vodi više sporova između rudnika uglja i Zavoda zdravstvenog osiguranja odnosno rudnika uglja i Tuzlanskog kantona.

Ti sporovi su posljedica nerješavanja načina kako će se izvršiti uplata dospjelih doprinosa za zdravstveno osiguranje, odnosno, na koji način će biti izvršen povrat isplaćenih naknada plaća zaposlenicima rudnika uglja. Rudnici uglja će, prema ovom Prijedlogu Zakona, utvrđeni dug plaćati mjesečno u 120 jednakih rata.

OSTALE ODLUKE

Vlada je prihvatila Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 201 4. godinu. Smjernicama za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2014. godinu definišu se osnovni pravci i ciljevi, način procjene prihoda i primitaka i rashoda i kapitalnih izdataka za finansiranje programa zdravstvene zaštite osiguranih lica sa područja Tuzlanskog kantona te daju osnovne instrukcije za planiranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Vlada je danas prihvatila Finansijski plan JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2014.godinu zajedno sa godišnjim operativnim programom zdravstvene zaštite i osiguranja.

Vlada je prihvatila finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2014. godine kao i izmjene i dopune finansijskog plana Službe za 2013.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune statuta JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranjaTK.

Vlada je prihvatila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2013. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“. Riječ o novouvedenim programima raspodjele sredstava Ministarstva razvoja i poduzetništva TK.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava za projekte iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o sufinansiranju troškova po Sporazumima o sufinansiranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija BiH (UNDP BiH) i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK. Za projekat po nazivom „Zeleni ekonomski razvoj/institucionalizacija upravljanja energijom i Akcioni plan za energetsku efikasnost odobren je iznos od 156.000,00 KM dok je za „Zeleni ekonomski razvoj/energetsku efikasnost škole Rapatnica“ u Srebreniku izdvojeno 55.000,00 KM.

Odobrena je i isplata finansijskih sredstava Općini Živinice za projekte iz oblasti zaštite okolice. Za Program izrade glavnog kraka-kolektora fekalne i oborinske kanalizacije na zapadnoj strani – obali “Rajskog jezera” sa uređenjem dijela prostora izdvojeno je 70.000,00 KM dok je za čišćenje divljih deponija na području općine Živinice odobreno 29.800,00 KM a 6.150,00 KM za sadnju drvoreda na putu prema i oko ulaza Gradskog groblja.

Vlada je dala saglasnost na tekst Aneksa III Ugovora o koncesiji između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Rudnika „Kreka“ u Tuzli. Predmet ovog Aneksa je produženje Ugovora o koncesiji od 17.02.2006. godine, zaključenog između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i JP „Elektroprivreda“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2013. godini. Odobreno je 103.000,00 KM potrebnih za sufinansiranje radova na rekonstrukciji vodovodnog sistema u naselju Biberovo Polje u općini Gradačac za koje je završena procedura javne nabavke radova.

Vlada je formirala tri popisne komisije. Riječ je centralnim popisnim komisijama za MUP TK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

19. Vlada TK dala saglasnost na Plan rada i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2014. Prema ovom dokumentu rad Direkcije u 2014. godini bit će fokusiran na obavezno redovno održavanje puteva i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, na završetak već započetih investicionih poslova iz 2013. te izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih putnih pravaca. Pored toga u planu je i sanacija aktivnih klizišta i izrada projektne dokumentacije za putne pravce i objekte na putevima čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini kao i uspostavljanje katastra putne mreže za regionalne i lokalne puteve od regionalnog značaja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK imenovala je Fuada Imamovića za direktora JU Direkcija regionalnih cesta na period od 4 godine.

(Aktuelno.ba – Odjel za informisanje)

Komentari

Komentara