Vlada TK kreće u revitalizaciju “Dite” i “Konjiha”

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Zahtjeva kojim se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži izjašnjenje o prvoj ponuđenoj varijanti revitalizacije proizvodnje u privrednom društvu „Konjuh“, koja podrazumijeva da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine otkupi 1/3, a Vlada Tuzlanskog kantona 2/3 većinskog paketa dionica „Konjuh“, odnosno 170.000 dionica po maksimalnoj cijeni do 5 KM po dionici, a da se nakon stabilizacije stanja i poslovanja privrednog društva, uđe u postupak pronalaženja strateškog partnera i prodaje većinskog paketa dionica, na koji način bi se dobio odgovarajući vlasnik kapitala. Uzahtjevu se traži od Vlade FBiH da donese odgovarajuću odluku o kupovini 1/3 dionica i tu proceduru okonča u što kraćem roku, te omogući pokretanje proizvodnje u navedenom privrednom  društvu.

Reha Centar

Vlada je također imenovala Radnu grupu čiji je zadatak da, u skladu sa važećim propisima, realizuje ponuđenu varijantu Plana revitalizacije proizvodnje u privrednom društvu „Konjuh“ D.D. Živinice.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Pisma namjere kojim se izražava namjera i spremnost za preuzimanje većinskog paketa dionica “Lora” d.o.o. Sarajevo u korist Tuzlanskog kantona za ukupnu protuvrijednost od 1,00 KM. U pismu se navodi da na osnovu Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona obavještava vlasnikaHarisa Abdurahmanovića o namjeri i spremnosti za preuzimanje većinskog paketa dionica “Lora” d.o.o. Sarajevo.

Riječ je o 256.700 dionica (od ukupnog broja emitovanih 305.486 dionica), odnosno većinskog udjela (84 %) u vlasničkoj strukturi kapitala Industrije deterdženata “Dita” d.d. Tuzla u korist Tuzlanskog kantona za ukupnu protuvrijednost od 1,00 KM.

Promjena vlasništva nad navedenim većinskim paketom 256.700 dionica (prenos vlasništva nad većinskim udjelom u strukturi kapitala) Industrije deterdženata “Dita” d.d. Tuzla sa “Lora” d.o.o. Sarajevo na Tuzlanski kanton, obavit će se posredstvom tržišta kapitala (Sarajevske berze), po prethodno pribavljenoj vlasničkoj strukturi kompanije “Dita” d.d. Tuzla od Registra vrijednosnih papira F BiH Sarajevo, a na osnovu pribavljenih mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva, Ureda za Zakonodavstvo i Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, navedeno je u pismu. Također je imenovana Radna grupa koja će preduzeti potrebne radnje radi preuzimanja većinskog paketa dionica “Lora” d.o.o. Sarajevo u korist Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje Vlade TK –  AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara