Utvrđen prijedlog Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Vlada je pristupila izradi novog Zakona na kantonalnom nivou u cilju provođenja presude Ustavnog suda FBiH i učinkovitog regulisanja državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Reha Centar

Shodno presudi Ustavnog suda FBiH, ovaj zakon će se primjenjivati i na Grad Tuzla, kao i općine u Tuzlanskom kantonu. Osim ovih razloga, donošenjem ovog zakona vrši se usklađivanje oblasti vršenja državne službe sa Strategijom reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

U odnosu na odredbe Federalnog zakona koji je trenutno na snazi, ovim Zakonom su na drugačiji način uređene materije imenovanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici, kao i utvrđivanje mandata za lica koja nisu državni službenici u trajanju od 5 godina sa mogućnošću ponovnog imenovanja na još jedan mandatni period od 5 godina. Također, kvalitetnije je regulisano pitanje internog premještaja i preuzimanja državnog službenika, kao i način provođenja javnog oglašavanja putem Agencije za državnu službu.

Naime, znatno je povećana transparentnost procedure prijema novih državnih službenika, a  omogućena je i jednostavnija vertikalna i horizontalna fluktuacija postojećih državnih službenika u Tuzlanskom kantonu, bez obzira na nivo vlasti. Također, detaljnije su pojašnjene odredbe koje se odnose na probni period, ocjenu rada i prekobrojnost, kao i izmjene koje se odnose na disciplinsku odgovornost i odgovornost za materijalnu štetu.

Obzirom da se ovim Zakonom cjelovito uređuje oblasti vršenja državne službe, u ovaj zakon uvrštene su i odredbe kojima se uređuje položaj namještenika u državnoj službi odnosno njihov radno pravni status, pri tome imajući u vidu Strategiju reforme javne uprave. Posebno treba istaći da ovaj Zakon sadrži kaznene odredbe koje ne sadržava Zakon koji je na snazi i u primjeni, a koji propisuje novčane kazne za rukovodioca organa državne službe, državnog službenika, namještenika i druge osobe na koje se odnosi novi zakon.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara