Utvrđen prijedlog Dokumenta okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2016 -2018. godina

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona (DOB) za period 2016-2018.godna. Ovaj dokument je rezultat srednjoročnog procesa planiranja, koji se radi u „10 koraka“, a namjena mu je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa, unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet.

Reha Centar

Ovakva koncepcija izrade DOB-a predstavlja osnovu projekcije prihoda i rashoda za period 2016-2018. godina i identificira ključne budžetske opcije i pitanja vezana za politike, što će direktno uticati na mobilizaciju javnih resursa i njihovu raspodjelu u navedenom srednjoročnom ciklusu.

Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da se osigura bolja povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta.

Polazne osnove za izradu DOB-a za period 2016-2018. godine su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period, kao i prioriteti Vlade Tuzlanskog kantona i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu okvir raspoloživih sredstava.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara