Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2016. godinu

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Mada prijedlog Budžeta ima naglašen socijalni karakter u određenoj mjeri je ugrađena i razvojna komponenta. Budžet TK je kada je u pitanju prihodovna strana 371.992.254,62 KM  i on je za 1.153.234,00 KM veći u odnosu na rashodovnu stranu. To znači da je planirano pokriće dijela akumuliranog  deficita sa 31.12.2015. tako da je rasohodovna strana manja za taj iznos. U strukturi prihoda najizdašniji su prihodi od PDV-a, prihodi od poreza na dohodak kao i prihodi od poreza na dobit što čini dominantan dio poreznih prihoda. Kad su u pitanju neporezni prihodi oni su u visini 15,2 miliona KM što daje  ukupan iznos od realnih 275 miliona KM. Na rashodovnoj strani budžeta dominantan je izdatak po osnovu bruto plaća i naknada i on iznosi oko 211 miliona KM. Kada su u pitanju pojedinačne plaće uposlenika, one su na nivou kakav je bio i 2015. godine, topli obrok je planiran u iznosu od 8 KM po izrađenom danu dok regres za 2016. godinu nije planiran. U rashodovnoj strani Budžeta smanjeni su paušali političkim strankama za 10 %.

Reha Centar

Kada su u pitanju kapitalni transferi  planirano je izdvajanje od 1.650.000 KM iz dijela budžetskih sredstava u kojem dominanira iznos od 500.000 KM za UKC Tuzla, za nabavku opreme. Planirano je i izdvajanje u visini od 500.000 KM za nabavku opreme i izgradnju pristupne piste za slijetanje odnosno nadogradnju prilaznih svjetala. Iznos od 350.000 KM planiran je za poljoprivrednu podršku odnosno nabavku opreme dok je 300.000 KM namijenjeno Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva za podršku intervenciji javnim preduzećima za nova upošljavanja.

Ovaj je iznos povećan u odnosu na Nacrt Budžeta TK za 2016. za 200.000 KM. Kada je u pitanju nabavka stalnih sredstava, iz budžetskih sredstava je planirano 3.138.000 KM, od čega ide za Ministarstvo unutrašnjih poslova oko 2 miliona KM za nabavku stacionarnih uređaja dok za ostale budžetske korisnike imamo 1.720.000 KM. Planirana su sredstva za obrazovanje, za rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u iznosu od 500.000 KM  kao i 620.000 KM za rekonstrukciju Kampusa Univerziteta u Tuzli. Riječ je o sufinansiranju po ugovoru sa turskom agencijom Tika.

Za boračko invalidsku zaštitu planirano je 500.000 KM, za stambeno zbrinjavanje ove populacije putem kreditiranja, te 300.000 KM planirano na escrow računu, po programu Vlade TK na ime pozajmljivanja javnim preduzećima. Planirano je i 200.000 KM na ime zaštite majki porodilja koje su nezaposlene kao jednokratna novčana pomoć, što je novina u odnosu na Nacrt Budžeta. Prijedlog Budžeta TK za 2016. godinu bit će upućen Skupštini TK za na razmatranje i usvajanje.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Zakonom  je uređena struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara