U rebalansu Budžeta TK nema regresa budžetskim korisnicima

Rental Travel

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo finansija, da u postupku izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ne planira sredstva za isplatu naknade za godišnji odmor – regres za 2015. godinu za zaposlene kod budžetskih korisnika.

Reha Centar

Temelj za donošenje ove odluke je član 19. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH u kojem stoji da „Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt – poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom“.

Napominjemo da je Vlada Tuzlanskog kantona proteklu godinu završila sa deficitom – manjkom/gubitkom u iznosu od oko 16,5 miliona KM.

Također u članu 2. Općeg kolektivnog ugovora stoji da je „Kolektivni ugovor obavezujući i važi za sve poslodavce bez obzira na strukturu kapitala, organe uprave i službe za upravu, policiju, javne ustanove i druge pravne subjekte.“

aktuelno.ba

Komentari

Komentara