„Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla, dodijeljena koncesija za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu“Bukinje”

Rental Travel

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu “Bukinje” na području Grada Tuzla. Privrednom društvu, „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla, dodijeljena je koncesija za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu“Bukinje“, područje Grada Tuzla, na period od 5 godina.

Reha Centar

Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 5 godina iznosi 18.000,00 KM, i bit će plaćena tako što će 3.000,00 KM prije potpisivanja ugovora a preostali iznos od 15.000,00 KM će biti plaćen u 5 rata u iznosu od po 3.000,00 KM, a najdalje u roku godine dana od dana potpisivanja Ugovora.

Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,60 KM/m3 čvrste mase kvarcnog pijeska, odnosno minimalno 3.750,00 KM/godišnje.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara