Sapštenje za javnost Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla

Menprom

Predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, Mirnes Ajanović je 19.11.2015. godine Vladi TK i Ministarstvu Finasija TK uputio dopis kojim se ukazuje na moguću diskriminaciju dijela budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona. Naime, Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla došla je do saznanja da je jednom dijelu budžetskih korisnika, koji imaju mjesečna primanja preko 1.500,00 KM, isplaćen regres za 2015. godinu, dok je ostalim odlukom Vlade TK to pravo uskraćeno.

Reha Centar

Podsjećamo da je Vlada TK na vanrednoj sjednici održanoj 23.10.2015. godine usvojila zaključak po kojem se u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu neće planirati isplata naknade za godišnji odmor – regres. Temelj za donošenje ove odluke je član 19. Općeg kolektivnog ugovora za Federaciju BiH u kojem stoji da „Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50 posto prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt – poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom“. Međutim, Vlada TK je isplatila regres budžetskim korisnicima sa visokim primanjima što ukazuje na direktnu diskriminaciju budžetskih korisnika sa nižim primanjima.

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla je podsjetila nadležne na član 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 59/09) (u daljem tekstu: Zakon) kojim je propisano:

(1) Diskriminacijom će se, u smislu ovog zakona, smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, spolnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

(2) Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, i u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.

U skladu sa navedenim Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla je tražila od Vlade TK i Ministarstva finansija TK da se HITNO očituju na iznesene činjenice te preduzmu sve na zakonu zasnovane mjere kako ne bi došlo do kršenje ljudskih prava i sloboda, te podizanja kolektivne tužbe u skladu sa članom 17. Zakona (Kolektivna tužba za zaštitu od diskriminacije), što bi budžet TK dovelo u još nepovoljniji položaj od onoga što je postignuto ukidanjem regresa.

Muamer Dedić

zamjenik predsjednika

Komisije za ljudska prava i slobode GVT

aktuelno.ba

Komentari

Komentara