Poziv za podnošenje ponuda za izgradnju mosta u naselju Jahići, MZ Slavinovići

Spread the love
Rental Travel

Br. kredita:               IDA 55290

Reha Centar

Naziv ugovora:       Radovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Grad Tuzla – Izgradnja mosta u naselju Jahići, MZ Slavinovići

Poziv na broj:          BA-FERP-5529BOS-NCB-W-17-2.B.6.7.1

 

 

  1. Bosna i Hercegovina je dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta hitnog oporavka od poplava, a dio sredstava je namijenjen plaćanjima predviđenim ovim ugovorima za Radove na sanaciji lokalne infrastrukture – Grad Tuzla – Izgradnja mosta u naselju Jahići, MZ Slavinovići.
  2. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem Jedinice za implementaciju projekata- PIU Šumarstva i Poljoprivrede u saradnji sa gradom Tuzla poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu Radova na sanaciji lokalne infrastrukture – Grad Tuzla koji se sastoje od Izgradnje mosta u naselju Jahići, MZ Slavinovići.
  3. Ovom prilikom se sprovodi nacionalno javno nadmetanje kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
  4. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na info@piusum.ba i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena od 9:00 do 15:00 sati na adresi navedenoj dolje.
  5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu kupiti cjelokupan paket konkursne dokumentacije kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- PIU Šumarstva i Poljoprivrede, nakon podnošenja pisanog zahtjeva na dolje navedenu adresu i uplate proviziju koja se ne može refundirati u iznosu od 50,00 KM. Metod plaćanja biće direktni depozit na račun.

Banka: Sberbank BH, Sarajevo

Naziv: Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PIU šumarstva i poljoprivrede

Racun br.: 1401011020000720

Navesti: Tender br: BA-FERP-5529BOS-NCB-W-17-2.B.6.7.1

  1. Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 28. februara, 2017. godine u 11:00 sati. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dolje navedenoj adresi 28. februara, 2017. godine u 11:15 sati.
  2. Uz ponudu obavezno se prilaže Izjava o ozbiljnosti ponude.
  3. Gore pomenuta adresa:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva /

Jedinica za implementaciju projekata – PIU Šumarstva i Poljoprivrede

Trampina 4, 1. kat.

71000 Sarajevo

Tel: +387 33 552 452

Fax: +387 33 552 450

E-mail: info@piusum.ba

aktuelno.ba

Komentari

Komentara