Potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće

Spread the love
Rental Travel

Predsjednica pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca za djelatnost tekstila kože i obuće pri Udruženju poslodavaca FBiH Behrija Huseinbegović i predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH Ramiz Omanović potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Reha Centar

Ovaj kolektivni ugovor je rezultat dugotrajnih pregovora i kompromisa kojeg su napravile obje strane.

“Bitno je napomenuti da je potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora došlo do povećanja minimalne satnice sa 2,31 na 2,48 KM, odnosno, do povećanje najniže plaće uposlenih u  sektoru tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće, za 7,5 posto. Također je značajna i činjenica da je potpisanim Kolektivnim ugovorom zadržano pravo uposlenika na topli obrok i regres“, kazala je Behrija Huseinbegović nakon potpisivanja ugovora.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom predviđeno je da „Sindikat privrednog društva i poslodavac privrednog društva u djelatnosti tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće mogu zaključiti pojedinačni kolektivni ugovor kod poslodavca, u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom i njihovim radnim i proizvodnim specifičnostima“, čime se potiče pregovaranje na nižim nivoima.

Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH definisana su pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, utvrđene minimalne satnice, definirana osnova plaće, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada. Također, definirana su prava i obaveze o prekovremenom radu, noćnom radu, radu u dane državnih praznika i radu u dane sedmičnog odmora.

“Ugovorom su definirana i prava na ostvarivanje toplog obroka, pravo na regres za godišnji odmor, naknada plaće, način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, pravo na otpremninu, uvjeti za rad Sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, te otkazivanje kolektivnog ugovora”, kazao je Omanović.

UPFBiH je intenziviralo aktivnosti na kolektivnom pregovaranju sa sindikatima. Ovo je šesti potpisani kolektivni ugovor za područja djelatnosti. Udruženje je spremno potpisati kolektivne ugovore za djelatnost građevinarstva i proizvodnje građevinskih materijala, djelatnost hemije i nemetala te finansijsku djelatnost, a njihovo potpisivanje očekuje se do kraja godine.

“Ovo pokazuje koliko su UPFBiH i njene članice strateški opredjeljeni za socijalni dijalog sa sindikatom i radnicima te našu društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost. Mislim da je sada svima kristalno jasno koliko smo bili u pravu kada smo tražili usvajanje novog Zakona o radu te da njegovim stupanjem na snagu nije došlo do smanjena prava radnika, nego upravo suprotno. Ubijeđen sam da ćemo do kraja godine imati zaključene granske ugovore u djelatnostima u kojima je zaposleno 85 posto svih zaposlenih u realnom sektoru u FBiH”, rekao je Mladen Pandurević, direktor UPFBiH.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara