Postojeći pješački most u Slavinovićima nije bezbjedan, u planu je izgradnja novog mosta na istoj lokaciji

Spread the love
Rental Travel

U prethodnom periodu preko regulisanog korita Jale, na lokaciji u blizini Osnovne škole Slavinovići, bespravno je izgrađen pješački most od strane nepoznatog investitora, koji je prema neprovjerenim informacijama, u funkciji već duže vrijeme. Tokom prethodne dvije godine na traženje i zahtjeve MZ Slavinovići, građana korisnika navedenog pješačkog mosta, OŠ Slavinovići, vijećnika i dr. za sanacijom oštećenja na predmetnom mostu, od strane stručnih lica Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ izvršen je obilazak lica mjesta, kojom prilikom je utvrđeno činjenično stanje. Pješački most sa čeličnom nosivom konstrukcijom i drvenom oblogom gaznih površina, širine oko 1,0 m je u toku eksploatacije jako oštećen i devastiran tako da predstavlja opasnost za korisnike. Imajući u vidu stepen oštećenja glavnih nosivih konstruktivnih elemenata zaključeno je da nije moguća sanacija mosta. Potrebno je napomenuti da isti ne zadovoljava uslove vezano za nivo velikih voda rijeke Jale.

Reha Centar

Zbog svega navedenog, Služba za inspekcijske poslove je, u cilju zaštite korisnika mosta i sprječavanja eventualnih negativnih posljedica, 09.03.2021.godne zabranila upotrebu pješačkog mosta, te postavila odgovarajuće trake sa upozorenjem. Nakon višekratnog uklanjanja navedenih upozoravajućih traka od strane nesavjesnih osoba, u saradnji sa Službom za inspekcijske poslove, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ je postavila odgovarajuću vertikalnu signalizaciju sa obje strane mosta sa upozorenjem na opasnost, odnosno zabranu korištenja navedenog mosta.

Uzimajući u obzir da je navedeni most izgrađen bez odgovarajuće urbanističko tehničke i projektno tehničke dokumentacije, vodnih akata i dr., Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ je pokrenula aktivnosti na izradi Idejnog projekta, Studije za potrebe izdavanja Prethodne vodne saglasnosti, geomehaničkog elaborata, na pribavljanju Rješenja o urbanističkoj saglasnosti, izradi Glavnog projekta pješačkog mosta, te izdavanju Rješenja o odobrenju za građenje novog pješakog mosta na navedenoj lokaciji. Do danas su urađeni Idejni projekat, Studija za potrebe pribavljanja Prethodne vodne saglasnosti, pribavljena je Prethodna vodna saglasnost izdata od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, u toku je korekcija Geomehaničkog elaborata od strane angažovanog pravnog lica za izradu Glavnog projekta, a što je uslov za okončanje izrade Glavnog projekta, pribavaljanje vodne saglasnosti, odnosno Rješenja o odobrenju za građenje. U Budžetu Grada Tuzle za 2023.godinu obezbijeđena su sredstva za izgradnju novog pješačkog mosta, a plan je da se navedeni radovi okončaju u toku 2023.godine. Novi most je predviđen sa nosivom čeličnom rešetkastom konstrukcijom hodne širine 2,0 m i odgovarajućom zaštitnom ogradom, sa uređenjem dijela prilaznih staza sa obje strane mosta.

Još jednom napominjemo da postojeći most nije bezbjedan za upotrebu i da korištenje istog predstavlja opasnost za ličnu bezbjednost, te molimo građane da poštuju postavljena upozorenja na mostu i da do izgradnje novog pješačkog mosta koriste postojeći kolsko pješački most u naselju Slavinovići, koji se nalazi u neposrednoj blizini.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara