Postignut sporazum između Univerziteta u Tuzli i Ministarstva obrazovanja Vlade TK

Menprom

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, mr.sc.Izet Jagodić i rektor Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Enver Halilović, danas su sa saradnicima, u Ministarstvu održali sastanak, na kojem su razgovarali o prijemu i upisu kandidata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godinu.

Reha Centar

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Univerzitet u Tuzli, a na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona postigli su sporazum, da se na fakultete Univerziteta u Tuzli izvrši upis kandidata koji su, na prijemnom ispitu u drugom upisnom roku ostvarili najmanje 51% bodova od ukupnog broja bodova, te traže od Vlade Tuzlanskog kantona da donese Odluku o davanju saglasnosti o upisu ovih kandidata.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA

NAUKE, KULTURE I SPORTA TK

Vezani tekst:

Vlada Tuzlanskog kantona je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/ Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrdivanju visine skolarine i participacije u troskovima studija u akademskoj 2015./2016. godini.

Također, Vlada je dala saglasnost i na Sporazum Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli o upisu studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini. Ministarstvo i Univerzitet su se na osnovu osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona sporazumili da se na fakultete Univerziteta u Tuzli u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/16 godini, izvrši upis kandidata koji su, na prijemnom ispitu u drugom upisnom roku ostvarili najmanje 51% uspjeha od ukupnog broja bodova.

 

 

 

Utvrđen prijedlog izmjena i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti,

zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Razlozi za donošenje Zakona su usklađivanje pojedinih odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Izmjenama i dopunama Zakona usklađeno je  ostvarivanja prava povratnika u prijeratna prebivališta sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, preciznije su definisane norme u pogledu određivanja učešća u izdržavanju djece i odraslih, krug lica koji je oslobođen učešća u troškovima porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja. Također su definisani bliži uslovi za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite i provedbeni akti koji uređuju ovu oblast, rokovi za ostvarivanje prava i visine naknade umjesto plate majkama porodiljama kao i novčane kazne za pravna i fizička lica – osnivače ustanova i drugih oblika smještaja za korisnike socijalne i dječije zaštite.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara