Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju!

Spread the love
Rental Travel

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult je počela sa 27. ciklusom Edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu i Tuzli.

Reha Centar

Svi zainteresovani se još uvijek mogu prijaviti na edukaciju.

 Online prijave putem web stranice: www.finconsult.ba

 FINconsult već 13. godina realizira ovu edukaciju,  koju je uspješno završilo više od 1.500 osoba, od kojih je preko 70% pronašlo stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise, a preko 90% je u finansijsko-računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju.

Edukacija će se održati u periodu  maj – juli 2017. godine.

Program edukacije se sastoji iz 6 modula, kroz praktične primjere i uz korištenje dokumentacije, na aplikativnim računovodstvenim programina, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

CILJEVI

 • Osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga na računaru.
 • (Pre-Do) kvalifikacija za knjigovodstveno – računovodstvene i finansijske poslove.

 

VIŠESTRUKA KORISNOST

 • Sticanje praktičnog znanja i vještina neophodnih za vođenje poslovnih knjiga na računaru
 • Znatno povećena šansa za dobijanje posla
 • Prekvalifikacija na aktuelnije i traženije zanimanje i poslove
 • Podizanje nivoa samopouzdanja i stručne kompetencije u obavljanju knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • Podrška po zavrsetku (pri pokretanju vlastitog biznisa – servisa za knjigovodstvene usluge, podrška pri zaposlenju, u riješavanju računovodstvenih problema u poslu i sl.).

KONCEPT RADA

Koncept rada se sastoji iz dva dijela:

 1. Upoznavanje sa pojmovima i tehnikom knjiženja poslovnih promjena, kroz praktične primjere
 2. Knjiženje praktičnih primjera na računaru u aplikativnim programima (finansijsko knigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, program blagajne, PDV evidencije, obračun plaća i izrada finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, promjene u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje)

Predznanje iz knjigovodstva nije neophodno (kandidat može biti bilo koje struke).

Za svakog polaznika je obezbijeđen računar sa aplikativnim programima (nije neophodno poznavanje rada na računaru).

VALIDNOST

Po završetku edukacije i položenom testu kandidati dobivaju certifikat – uvjerenje o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga na računaru.

MODULI

 1. Finansijsko knjigovodstvo
  (stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata),
  2. Trgovačko (robno) knjigovodstvo
  (nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija, veleprodajna kalkukacija, prodaja robe),
  3. Materijalno knjigovodstvo
  (nabavka materijala, uvoz, kalkulacija, trošenje materijala, ulaz-izlaz materijala),
  4. Blagajničko poslovanje
  (naplata, isplata, blagajnički izvještaj – blagajnički dnevnik),
  5. PDV evidencije
  (KUF, KIF i PDV prijave),
  6. Finansijski izvještaji
  (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).

 

PREDAVAČI:

 1. Doc.dr. Ismet Kalić, CR
 2. Mr. sc. Šerif Isović, OR
 3. Mr. sc. Jasmira Avdić, CR
 4. Mr.sc. Nahid Unkić, CR
 5. Muhedin Garanović, dipl.oec., CR
 6. Selma Hadžić, dipl.oec., CR
 7. Elvira Ribić, bacc.oec., CR

TERMINI ODRŽAVANJA EDUKACIJA:

Tuzla: ponedjeljak i srijeda od 16,30-do 18,15 sati ( I grupa) i 18,15-20,00 sati ( II grupa )

Sarajevo: utorak i četvrtak od 16,30-do 18,15 sati ( I grupa) i 18,15-20,00 sati ( II grupa )

 

CIJENA EDUKACIJE I NAČIN PLAĆANJA

 

Cijena edukacije je 600 KM (plus PDV)

Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate):

I rata – prije početka edukacije

II rata – poslije prvog mjeseca

III rata – na kraju edukacije

Kandidati za koje troškove snosi firma, trebaju izvršiti plaćanje prije početka edukacije.

 Informacije i prijave

Sarajevo, Telefon/Fax: 033/204-769; Mobitel: 061/963-917;

E-mail: finconsult.sa@bih.net.baTuzla, Telefon/Fax: 035/277-275; Mobitel: 061/963-917; E-mail: finconsult@bih.net.ba;

Online prijave putem web stranice www.finconsult.ba

 Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju!

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara