Ostale odluke 68. redovne sjednice Vlade TK

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2016. godine i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2016. godinu.

Reha Centar

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi sa izmjenom Prijedloga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu i zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da, predložene izmjene ugradi u Prijedlog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu i prije zaključivanja, isti dostavi Gradu Tuzla i općinama sa područja Tuzlanskog kantona na razmatranje radi davanja saglasnosti.

Vlada je donije i Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci kantonalnih organa uprave da, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, preduzmu potrebne radnje radi donošenja odgovarajućih akata u cilju okončanja započetih postupaka za prijem državnih službenika pred nadležnom Agencijom za državnu službu, a gdje su zato ispunjeni uslovi i koji su započeti nakon pribavljanja saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je usvojila Izjašnjenje Kantonalne uprave civilne zaštite o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu koji je podnio načelnik Općine Srebrenik. Prema Izjašnjenju, Kantonalnim zakonom je ostavljena sloboda svakoj lokalnoj samoupravi da se kod donošenja svojih akata, koji regulišu ovu oblast, samostalno opredijele o visini uvećanja po osnovu uslova rada za svoje zaposlenike, odnosno da to uvećanje nije Kantonalnim zakonom određeno fiksno u odredenom procentu.

Vlada je prihvatila i Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, provede postupak javne nabavke usluga prevođenja pravnih propisa sa bosanskog na engleski jezik i stručne redakture prijevoda, shodno iskazanim potrebama kantonalnih organa i institucija Tuzlanskog kantona koje učestvuju u procesu odgovaranja na Upitnik Evropske komisije. Naime, u određenom broju pitanja iz Upitnika Evropske Komisije se traži da se uz odgovor dostavi pravni propis na  bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku. Zbog  velikog obima pravnih propisa koje je potrebno prevesti na engleski jezik, rok za njihov unos u informacioni sistem je sredina maja 2017. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 2.250,00 KM KBS „Tuzla-Simbra“ Tuzla kao finansijsku podršku organizaciji 18. Međunarodnog turnira „TK Open“ / III Memorijalni turnir „Fuad Hadžiavdić Fudo“ koji je održan 22. februara 2017. godine. Riječ je o refundaciji dijela troškova smještaja za gostujuće reprezentacije i službena lica. Vlada je također odobrila 2.000,00 KM Udruženju „Radničke sportske igre“ Tuzla kao finansijsku podršku u organizaciji i omogućavanju uslova za realizaciju projekta III Memorijalni turnir ,,Srđan Aleksić“ koji će se održati 19. marta 2017. godine u JP SKPC „Mejdan“ Tuzla.

Vlada je dala je sanas saglasnost Skupštini Tuzlanskog kantona za zapošljavanje sticanjem profesionalnog statusa poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Također date su saglasnosti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem pomoćnika ministra za pravosuđe i upravu, te Ministarstvo zdravstva za prijem jednog namještenika na mjestu viši referent – vozač i recepcionar koje je upražnjeno od novembra 2013.godine.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara