Održana šesta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Spread the love
Menprom

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) – savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina danas je održalo svoj šesti sastanak u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

Reha Centar

Na ovom sastanku članovima KOR-a je predstavljen Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2017. godinu. Takođe, članovi KOR-a su imali priliku da se upoznaju sa trenutnim statusom uredbi proizašlih iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poseban osvrt je učinjen u odnosu na Uredbu o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s obzirom na moguće izazove koji će se pojaviti pred kantonima u narednom periodu.

Na današnjem sastanku članovima KOR-a je predstavljen i nacrt Operativnog/akcionog plana 2019-2021. godina. Ovim akcijskim planom se operacionalizira strategija razvoja, odnosno označavaju mjere u skladu s planiranom finansijskom alokacijom, zatim određuje dinamika realizacije mjera te podjela odgovornosti u naznačenom trogodišnjem planskom razdoblju.

Podrška Vladi Tuzlanskog kantona u svrhu konsolidacije i jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima je obezbijeđena kroz partnerski odnos sa Projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

Komentari

Komentara