Održana panel diskusija: Budžet Grada Tuzla, od planiranja do izvršenja

Spread the love
Menprom

U petak, 19.05.2023. godine, u prostorijama Ateljea Ismet Mujezinović, s početkom u 11.00h održana je panel diskusija pod nazivom Budžet Grada Tuzla, od planiranja do izvršenja: kako do realizacije projekata od interesa građana/ki?.

Reha Centar

Panel je imao za cilj predstavljanje Analize izvršenja budžeta Grada Tuzla za period 2020-2022, koja je rađena na osnovu zvaničnih dokumenata usvojenih na sjednicama Gradskog vijeća, uključujuči sve Izvještaje o izvršenju budžeta Grada Tuzla, svih usvojenih odluka, te popratne dokumentacije. Kroz ekonomsku dimenziju i indikatore, prikazan je značaj saradnje lokalne vlasti sa gradskim službama, ali i građanstvom, kako bi se procijenio i što relevantnije uskladio budžet i njegov doprinos cjelokupnoj zajednici.

Pored autora Analize, Josipa Ventića, aktiviste Omladinskog pokreta Revolt, panelisti su bili gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, zatim vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, Anel Ibeljić, te predsjednica Omladinskog pokreta Revolt, Almasa Bečić. Tom prilikom, dali su svoj stav o već učinjenom, ali i tek planiranom.

Poseban fokus stavljen je i na preporuke date kroz Analizu, a posebno je pohvalna činjenica da je gradonačelnik, skupa sa prisutnim predstavnicama gradskih službi, dao obećanje za implementaciju preporuka datih kroz Analizu. Naime, pokazalo se da Grad Tuzla posjeduje mehanizme, ali da ih je potrebno unaprijediti na nivou ažurnosti objava važnih budžetskih dokumenata, ali i participacije građanstva.

Prva preporuka je da se zainteresiranoj javnosti omogući učešće u procesima donošenja odluka, konkretno u procesu rebalansa budžeta da se, shodno zakonu, izmjene i dopune budžeta vrše prema istom postupku koji se primjenjuje kod donošenja budžeta, a to je putem javnih rasprava. Druga preporuka odnosila se na donacije, grantove i namjenske transfere odobrene i uplaćene na depozitni račun Grada Tuzla, a koji nisu planirani u budžetu, te se usmjeravaju u budžet za fiskalnu godinu na osnovu odluke gradonačelnika, na prijedlog Službe za budžet i finansije, a u skladu sa zahtjevom nadležnog budžetskog korisnika za namjene za koje su i uplaćeni. Budući da se trošenje sredstava po ovom osnovu ne nalazi u izvještaju o izvršenju budžeta, potrebno je i da se ove informacije objedine kako bi se postigao viši nivo transparentnosti, čime bi ujedno bile ispunjene i preporuke Ureda za federalnu reviziju. Na poslijetku, posljednja preporuka odnosi se na olakšavanje učešća javnosti u nacrtu budžeta tako što će se kreirati zakonski pisana forma tzv. “budžeta za građane” u formi nacrta kako bi građani mogli aktivno učestvovati od momenta davanja inicijativa i prijedloga pa do praćenja izvršenja budžeta.

Omladinski pokret Revolt će u narednom periodu nastaviti raditi na zagovaranju usvajanja Analizom utvrđenih preporuka, kao i na kontinuiranom monitoringu izvršenja Budžeta Grada Tuzla.

Prisutni građani i građanke adekvatno su iskoristili pravo na diskusiju, informisali se o Budžetu, implementaciji Budžeta i mogućnostima građanskog učešća u istom, te postavili pitanja i uputili individualne prijedloge prisutnim predstavnicima/cama vlasti.

Omladinski pokret Revolt u saradnji s Fondacijom Friedrich Ebert u okviru zajedničkog projekta, pored panel diskusije, u subotu je počeo s prvim ciklusom edukacija na temu budžeta Grada Tuzla. Cilj edukacija jeste predstaviti proces i značaj kreiranja budžeta i ulogu građanstva u ovom procesu, te osigurati prostor u kojem mladi, uz adekvatnu mentorsku podršku, imaju priliku kreirati vlastite inicijative na aktuelni budžet Grada Tuzla.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara