Održana 7. vanredna sjednica Vlade TK, dogovoren broj novih studenata

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je na vanrednoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2015/16. godini, s tim što se saglasnost za Tehnički odgoj i informatiku daje na upis na Elektrotehničkom fakultetu.

Reha Centar

Odlukom se također traži od Senata Univerziteta u Tuzli da se broj studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona na Medicinskom fakultetu poveća sa 75 na 90 i na Farmaceutskom fakultetu sa 30 na 40.

Medicinske škole u TK upisuju ukupno 26 novih odjeljenja

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2015/16. godinu. Poslije prvog junskog upisnog roka, a na osnovu iskazanog velikog interesa učenika za upis u medicinske škole,

Ministarstvo je donijelo Odluku o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona u školskoj 2015./2016. godini, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost. Izmjenom je svim učenicima koji su ostvarili 65 bodova u skladu sa Kriterijima omogućen upis u željena stručna zvanja u medicinskim školama.

Da bi se ova aktivnost uspješno realizirala potrebno je izmijeniti Plan upisa učenika u prvi razred, na način da se poveća broj planiranih odjeljenja u srednjim medicinskim školama u Tuzlanskom kantonu, i to za ukupno 12 odjeljenja odnosno 308 učenika u odnosu na planirani broj.

Kadrovska pitanja

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, imanovani su Nermin Hodžić, predsjednik i članovi Halil Jahić, Sead Džidić, Selma Šarac, Selmin Karić, Zaim Mušanović, Admir Hasanbašić, Azra Jusić i Dajana Čolić.

Vlada je također Almiru Hurić, dipl. ekonomista, imenovala za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora, a najduže tri mjeseca.

Vlada je donijela i Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Faruka Durić, na period najduže tri mjeseca.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara