Održana 43. vanredna sjednica Vlade TK

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o radu Vlade za 2016. godinu, kreiran na osnovu sažetaka izvještaja o radu ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Izvještaju, fokus djelovanja Vlade Tuzlanskog kantona u 2016. godini bio je usmjeren na realizaciju ključnih strateških razvojnih ciljeva. To su osiguranje finansijske stabilnosti Budžeta Tuzlanskog kantona, stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona, uspostava efikasnih sistema upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja, poboljšanje kvaliteta života, sigurnosti i socijalne uključenosti građana, modernizacija i ekonomski održiva javna infrastruktura, prvenstveno saobraćajna, vodna i energetska, te uspostava funkcionalnog sistema zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Reha Centar

Od najznačajnijih realiziranih aktivnosti Vlade TK mogu se izdvojiti ostvareni suficit u Budžetu TK u iznosu od 3.772.177,13 KM. Ovakav finansijski rezultat posljedica je kontrolisanog korištenja rashoda i izdataka, kroz odobrene kvartalne operativne planove budžeta. Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2015. godine je iznosio 60.067.166,00 KM i djelimično je pokriven ostvarenim suficitom tekuće 2016. godine. Dodatno smanjenje akumuliranog deficita izvršeno je isknjižavanjem obaveza odnosno potraživanja, tako da je akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2016. godine smanjen za 4.158.953 KM i iznosi 55.908.213,00 KM.

Tokom 2016. godine putem projekta stipendiranja, pravo na stipendije ostvarilo je 1.709 učenika i studenata, a za navedenu planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 KM, putem projekta obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, 288 kandidata steklo je pravo na obavljanje volonterskog staža a za navedenu namjenu planirana su sredstva u iznosu 800.000,00 KM. Izmjenama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica oslobađena su zamrznuta sredstava za stambeno zbrinjavanje – revolving fond u kojem se zbog nemogućnosti plasmana novih kredita akumuliralo 1.321.723 KM, ovim sredstvima je rasterećen budžet i ubrzano je finansiranje drugih već stvorenih prava iz resora boračke zaštite.

Realizovan je projekat zapošljavanja mladih ljekara sa evidencije nezaposlenih. Putem Federalnog programa zaposleno je 20 ljekara, a 46 mladih ljekara je zaposleno putem Kantonalnog programa. Tuzlanski kanton je jedini kanton koji je Esencijalnu listu u potpunosti usaglasio sa federalnom esencijalnom listom. Također, je Sklopljen Ugovor o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade TK i JZU UKC Tuzla u iznosu od 3.300.000 KM. Okončan je projekat Svjetske banke u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja po projektu „Energetske efikasnosti u BiH“ za obnovljene zgrade za hirurške discipline u okviru Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, a započet je i Idejni projekat javne garaže sa urgentnim centrom u kompleksu UKC-a.

U oblasti obrazovanja, početkom školske 2016/17. godine počeli da rade novoizgrađeni objekti JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje i Područne škole „Gornje Hrasno“. Pored toga renoviran je objekat JU Osnovna škola „Humci“, Čelić.

U oblasti saobraćaja, uspostavljena je bazna stanica niskotarifne avio – kompanije Wizzair na Međunarodnom aerodromu u Tuzli. Otvaranje bazne stanice podrazumijeva stalno lociran barem jedan avion na Aerodromu, za što je bilo potrebno otvoriti 65 novih radnih mjesta u ovom Javnom preduzeću. Vlada TK, je u 2016. godini obezbjedila finansijska sredstava u iznosu od 500.000 KM sa pozicije kapitalni transferi javnim preduzećima sa ciljem povećanja nivoa tehničke, kadrovske i sigurnosne opremljenosti JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”, odnosno za projekat unapređenja i nadogradnje prilaznih svjetala na aerodromu, te finansijska sredstava u iznosu od 330.000 KM kao subvencija javnom preduzećima čime se doprinijelo nesmetanom funkcionisanju Aerodroma u prijevozu putnika, kao i u realizaciji prijevoza tereta, naročito roba animalnog porijekla.

Iz Budžeta TK je putem programa kapitalnih izdataka za 2016. godinu za pravosudne institucije obezbijeđeno preko 300.000,00 KM.

U skladu sa Programom mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, uvezan je radni staž za 7 radnika, čime su ispunjeni zakonski uslovi za ostvarenje prava na penzionisanje. Za izmirivanje obaveza po Sporazumu o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće “Aida” d.d. Tuzla, uplaćena je druga tranša u iznosu od 1.901.664,36 KM, te je na taj način povezan radni staž za 275 radnika, a povezan je i radni staž za 5 radnika koji su ispunili uslove za penzionisanje. Osim toga osiguran je i pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 458 radnika, a pravo na zdravstvenu zaštitu imali su i članovi njihovih porodica.

U toku 2016. godine putem Subvencija za samozapošljavanje, 425 osoba je registrovalo obrt ili privredno društvo (doo), odnosno zaposlilo se 425 osoba od kojih 334 muškarca i 91 žena. Ugovorena finansijska sredstva su 2.947.800,00 KM. Za programe Subvencija za zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva i Subvencija za samozapošljavanje, planirana su sredstva u iznosu od 14.065.000,00 KM, a za Tuzlanski kanton ugovoreno je 7.151.976,00 KM ili 50,85 % planiranih sredstava.

Gledajući normativno, u protekloj godini održano je ukupno 65. sjednica Vlade Tuzlanskog kantona od čega 40. redovnih sjednica i 25. vanrednih sjednica Vlade. Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2016. godinu planirano je ukupno 208 mjera od čega 110 normativnih mjera i 98 tematskih mjera. Od planiranih 208 mjera, realizovano je njih 179 (85%), a nerealizovano 29 mjera (15%), od čega 18 normativnih mjera i 11 tematskih mjera. Važno je napomenuti da Vlada Tuzlanskog kantona znatan broj nerealiziranih, a prethodno planiranih mjera, nije mogla realizirati zbog objektivnih razloga kao što su čekanje na donošenje propisa na federalnom nivou, odustajanje od inicijative od strane poslanika u Skupštini TK za donošenje zakona, dužina trajanja precedura javnih nabavki, potreba za dodatnim analizama i stvaranje pravnih pretpostavki, reorganizacija i sl. Pored navedenog Vlada je realizirala i značajan broj mjera i aktivnosti koje nisu bile planirane Programom rada, te ih kao takve nije moguće prikazati procentualnim iznosom i učešćem u realizaciji. Iz toga proizlazi da je rad Vlade bio znatno sadržajniji, efikasniji i efektivniji nego što je to moguće iskazati jednostavnim ciframa.

Na sjednicama (redovnim i vanrednim) su razmatrane ukupno 864 tačke dnevnog reda, ili u prosjeku oko 13 tačaka po sjednici, te je doneseno 1.389 različitih mjera (zakoni, uredbe, pravilnici, odluke, informacije, izvještaji, analize, planovi, smjernice, programi, zaključci, rješenja, elaborati i sl.), ili u prosjeku oko 21 mjera po sjednici.

Među najznačajnijim mjerama su Zakon o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, Zakon o dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona, Zakon o zaštiti od buke i drugi.

Nakon današnjeg usvajanja, Izvještaj je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na tekst nacrta Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu.

Također Vlada je donijela zaključak kojim je zadužila Ministarstvo finansija da pripremi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstva u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.04. do 30.06.2017. godine na način da se povećaju sredstva u odobrenom operativnom planu u dijelu budžetskih sredstava za iznos 2.260.000,00 KM. Spomenuta sredstva rasporedit će se u Pregledu odobrenih rashoda i izdataka (budžetska sredstva) u operativnom planu za period 01.04. – 30.06.2017. godine. Ove aktivnosti neophodne su kako bi se stvorili preduslovi za  početak realizacije kapitalnih projekata planiranih za ovu godinu.

Također Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017.godini. Naime, obzirom da je zaprimljen veći broj zahtjeva, planirana sredstva za isplatu stipendija pokazala su se nedostatnim, te je ovim izmjenama povećan iznos sredstava planiran za ove namjene.

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara