Novo zaduženje Vlade TK u iznosu od 20 miliona KM za dugovanja iz 2013. godine

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona za finansiranje dijela budžetskog deficita nastalog do 31.12.2013. godine u iznosu 20.000.000,00 KM. Sredstva će biti upotrijebljena za izmirivanje obaveza iz 2013. za socijalnu kategoriju, izdvajanja za boračku populaciju i poljoprivrednike.

Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. godinu  bili su planirani primici od domaćeg zaduživanja za finansiranje budžetskog deficita nastalog do 31.12.2013. godine u iznosu 41.500.000,00 KM od čega je realizirano kreditno zaduženje u iznosu 21.500.000,00 KM. Budući da je procedura kreditnog zaduženja započeta u 2014.godini, te da se zaduženje može provesti u planiranom iznosu, predlaženo je dugoročno zaduženje Tuzlanskog kantona u iznosu 20.000.000,00 KM za pokriće dijela budžetskog deficita nastalog do 31.12.2013. godine.

Vlada Kantona prijedlog Odluke uputila je u dalju skupštinsku proceduru.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara