Novo u Matičnom uredu i Centru za pružanje usluga građanima Tuzle

Rental Travel

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama koji je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 80/14 a stupio je na snagu 02. 10. 2014. godine došlo se do mogućnosti implementacije nekoliko novih procedura prilikom obrade ličnih podataka i dokumenata koje izdaje ova služba.

Reha Centar

Iz Matičnog ureda Tuzla podsjećaju građane da je ovim zakonom, između ostaloga, omogućeno (ukoliko živite na području druge općine ili grada FBiH a rođeni ste u Tuzli), izvršiti verifikaciju podataka u Odjeljenju za matične evidencije pri Službi za opću upravu i zajedničke poslove Grada Tuzla, (broj telefona: 035 307-409, e-mail adresa: maticniured@tuzla.ba) čime se, nakon odobrenja, stiču uslovi podizanja rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu u bilo kojoj općini u Federaciji BiH

Prema članu 12 (Podaci koji se upisuju u matičnu knjigu rođenih)

  • “Upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih obavlja matičar službe za matične knjige općine i grada u kojoj majka djeteta ima prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno prebivalište, upis se obavlja u matičnoj službi općine i grada u kojoj je dijete rođeno, što se provodi na osnovu prijave rođenja djeteta iz člana 15. ovog zakona.”

Iz Matičnog ureda Tuzla podsjećaju da prema članu 16. (Upis ličnog imena djeteta u matičnu knjigu) ovog zakona, lica, koja su prema federalnom Zakonu o ličnom imenu ovlaštena da određuju lično ime djeteta, dužna radi upisa u matičnu knjigu rođenih prijaviti nadležnom matičaru lično ime djeteta najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta.

Prema članu 27 (Rok za prijavu smrti radi upisa u matičnu knjigu):

  • Činjenica smrti prijavljuje se na propisanom obrascu radi upisa u matičnu knjigu umrlih, matičaru matičnog područja, (u kojom je smrt nastupila) ”u kojem je bilo posljednje prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno prebivalište, onda posljednje poznato boravište umrlog lica, a ako nema prijavljeno ni prebivalište niti se zna boravište, u tom slučaju upis smrti lica se vrši u matičnu knjigu umrlih u mjestu sahrane tog lica u Federaciji BiH”, u roku od 30 dana od dana kad je smrt nastupila, odnosno od dana nalaska tijela umrlog.

 

  • Ako se lice koje je umrlo na teritoriji Federacije sahranjuje u inozemstvu ili u drugom entitetu ili Brčko Distriktu činjenica smrti prijavljuje se matičaru matičnog područja u kojem je smrt nastupila i upisuje se u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za to mjesto.

Prema članu 47. “Ispravljanje podataka poslije zaključenog osnovnog upisa u matičnoj knjizi obavlja se u sljedećim slučajevima:

  • Kada je isti podatak ili činjenica za isto lice različito upisan u matičnim knjigama ili u matičnim knjigama i identifikacijskim ili drugim ispravama;
  • Kada je podatak pogrešno prepisan u matičnu knjigu iz akta nadležnog organa (sudska odluka ili rješenje organa uprave ili drugog organa)
  • Kada je podatak pogrešno prepisan u matičnu knjigu iz druge matične knjige ili vjerske knjige, na osnovu kojih je obavljen upis tog podatka u matičnu knjigu.

Utvrđivanje podataka i činjenica koje se odnose na ispravku podataka iz stava 1. ovog člana obavlja se na osnovu javnih isprava koje sadrže te podatke ili drugih dokaza koji se koriste u upravnom postupku.

Lično ime koje je upisano u matičnu knjigu rođenih ne može se mijenjati putem ispravke prema stavu 1. ovog člana, već samo na osnovu rješenja kantonalnog ministarstva o utvrđivanju ličnog imena koje se donosi prema članu 50. Stav 2. ovog zakona, osim u slučajevima kada se radi o pogrešnom prepisu ličnog imena iz akta nadležnog organa (sudska odluka ili rješenje organa uprave ili drugog organa) ili vjerske knjige ili druge matilne knjige rođenih, na osnovu kojih je lično ime upisano (prepisano) u matičnu knjigu rođenih, o čemu odlučuje općinska i gradska služba za matične knjige prema stavu 2. ovog člana.

Ispravke podataka is st. 1. i 4. ovog člana obavljaju se na osnovu pismenog zahtjeva stranke.”

Centar za pružanje usluga građanima Tuzla, počeo je sa radom u suterenu glavne administrativne zgrade Grada Tuzla (Ulica ZAVNOBiH-a broj 11) od ponedeljka 23. 02. 2015. godine, nakon više od godinu dana koliko je bio uslovno izmješten u prostorije Centra za Socijalni rad Tuzla.

 

 

Komentari

Komentara