Nova stambeno poslovna zona ”Kreka-Jug” u Tuzli

Rental Travel

Na 7. sjednici Kolegija Gradonačelnika Tuzle održanoj 13. 02. 2015. godine prihvaćen je Prijedlog Regulacionog plana stambeno poslovne zone ”Kreka-Jug” – Prva faza, u Tuzli, koji  će biti upućen Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje – donošenje.

Reha Centar

Predviđenim regulacionim planom planirana je izgradnja stambeno poslovnih objekata i ostalih sadržaja koji će znatno doprinijeti kvaliteti života građana ovog dijela grada.

Pored toga utvrđen je Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla i upućuje se Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje.

stambeno poslovne zone u tuzli

Gradonačelnik Imamović je sukladno novom Zakonu o javnim nabavkam BiH, donio Plan nabavki Grada Tuzla za 2015. godinu, a prihvaćena je i Informacija o aktivnostima na zbrinjavanju građana i programima pomoći u obnovi i izgradnji stambenih zgrada zahvaćenih prirodnom nesrećom, koja se prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje.

Kolegij Gradonačelnika je podržao Izvještaj o upravnom rješavanju u službama za upravu Općine-Grada Tuzla tokom 2014. godine, koji će Gradonačelnik podnijeti Gradskom vijeću na narednoj sjednici.

Informaciju o radu Pravobranilaštva Općine-Grada Tuzla za period 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. Kolegij Gradonačelnika je primio na znanje i istu će proslijediti Gradskom vijeću na usvajanje.

 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara