Naredba o zaštiti kanala, prokopa, iskopa i drenaža

Spread the love
Rental Travel

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 39/03., 22/06. i 43/10.), člana 29. tačka 2. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine FBiH“, broj 77/06. , 5/07. i 32/14.), a u vezi sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Tuzla od poplava i klizanja tla, broj: 02-44-1996-2014 od 04.05.2014. godine,  Općinski štab civilne zaštite, d o n o s i

Reha Centar

 N  A  R  E  D  B  U

o  zaštiti kanala, prokopa, iskopa i drenaža na područjima zahvaćenim poplavama i klizištima

I

Naređuje se građanima i pravnim licima vlasnicima i/ili korisnicima zemljišta na kojem su Općinski štab civilne zaštite,  službe zaštite i spašavanja i volonteri civilne zaštite Općine Tuzla  izvršile interventne mjere zaštite radi spašavanja stambenih objekata (uradile prokope, iskope, kanale i izgradile drenaže), da svakodnevno prate stanje navedenih prokopa, iskopi, kanala i drenaža i da preduzimaju mjere zaštite u skladu sa ovom Naredbom, sve sa ciljem sprečavanja nastanka daljih štetnih posljedica prirodne nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Tuzla od poplava i klizanja tla, broj: 02-44-1996-2014 od 04.05.2014. godine.

II

Zabranjuje se građanima iz tačke 1. ove Naredbe, da uništavaju, začepljavaju ili na bilo koji drugi način oštećuju urađene prokope, iskope i kanale   ili ugrožavaju, uništavaju ili na drugi način oštećuju izgrađene izgrađene drenaže.

III

Ako je usljed obilnih kišnih padavina, djelovanjem ljudskog faktora ili na neki drugi način došlo do zapunjavanja prokopa, iskopa i kanala vlasnici i/ili korisnici zemljišta, dužni su isti ponovo prokopati i preduzeti sve potrebne mjere da se isti stave u funkciju.

Mjere zaštite iz stava 1. ove tačke na javnim površinama i zemljištu u državnom vlasništvu, preduzet će savjeti mjesnih zajednica u saradnji sa Službom za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica.

Savjeti mjesnih zajednica, dužni su o svakom uočenom kršenju ove Naredbe, obavijestiti Općinski štab civilne zaštite.

IV

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj tabli OpćineTuzla i web stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba.

DOSTAVLJENO:                                                                          KOMANDANT OŠCZ

40 x  Savjetima mjesnih zajednica

1 x Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ

1 x  Općinski načelnik                                                                      Jozo Nišandžić

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara