Jednošalterski sistem poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH za dd, doo i obrte

Spread the love
Menprom

Vlada FBiH je u septembru prošle godine imenovala dvanaestočlanu Interresornu radnu grupu za uspostavljanje jednoštalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke , pripremi analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti na uspostavljanju jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

Reha Centar

Interresorna radna grupa usaglasila je da će u registriranje privrednih subjekata putem jednošalterskog sistema biti uključeni svi oblici privrednih subjekata (dd, doo i obrti),  a ne kako je prethodno bilo predviđeno samo firme koje se registriraju kao doo. Ovo je dogovoreno na posljednjem sastanku predstavnika Interresorne radne grupe sa predstavnicima Vlade FBiH i lokalnog tima Grupacije Svjetske banke.

„ Na sastanku je razmatran revidirani akcioni plan uspostave jednošalterskog sistema u FBiH, za koji smatramo da treba precizirati u smislu nositelja aktivnosti i preciziranja realnih rokova u kojima aktivnosti mogu biti provedene. Drago nam je što je postignuta saglasnost svih učesnika da se umjesto pilot projekta kojim bi jednošalterski sistem bio uspostavljen samo u 10 kantonalnih sjedišta u FBiH projekat provodi u cijeloj  FBiH, odnosno, u svim gradovima u kojima Finansijsko-informatička agencija (FIA)  ima svoje ispostave koje će biti zadužene za operativnu provedbu jednošalterskog sistema kada on bude uspostavljen“, kaže Esad Mahmutović, koordinator Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH.

Jedan od strateških ciljeva Vlade FBiH je povećanje konkurentnosti privrede FBiH i stimuliranje poslovnih subjektata za povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga poslovnih subjekata, kroz implementaciju jednošalterskog poslovanja.

Mahmutović podsjeća da odlukom Vlade FBiH Interresorna radna grupa ima zadatak da vodi proces implementacije jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH. Uz podršku lokalnog tima Grupacije Svjetske banke Interresorna radna grupa treba pripremiti analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH.

„Interresorna radna grupa će nastojati da u što skorijem roku dostavi Vladi FBiH, a prema zadatku koji nam je dodijeljen, jasno definirane ciljeve koje želimo postići kroz realizaciju ovoga projekta, korake koje je potrebno poduzeti u smislu izmjene postojeće zakonske regulative, uspostave informatičke infrastrukture i razvoj softvera koji bi omogućio bržu i efikasniju primjenu jednošalterskog sistema u cijeloj FBiH. U planovima za realizaciju ovog projekta predviđena je digitalizacija arhiva registracijskih sudova u FBiH, za što smatramo da nakon uspostave jednošalterskog sistema u FBiH je posao kojeg u cijelosti može obaviti FIA, jer za to imamo kadrovske i materijalne pretpostavke“, naglasio je Mahmutović.

Aktivnosti na nivou Vlade FBiH pored smanjenja troškova i rizika za rad poslovnih subjekata obuhvataju provedbu reformi procesa registracije poslovnih subjekata u FBiH i uspostavljanje jednošalterskog sistema. Uspostavom jednošalterskog sistema poslovanja kreirat će se osnova za elektronsku registraciju poslovnih subjekata, odnosno, omogućit će se prijem zahtjeva i izdavanje rješenja na jednom mjestu, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i kooridnacija između nadležnih institucija.

aktuelno.ba / FIA

Komentari

Komentara