Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima za mlade

Spread the love
Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte za mlade (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 12/16), Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti objavljuje “Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava na ime podrške projektima za mlade”

Reha Centar
Menprom

I Predmet javnog poziva:
Predmet Javnog poziva je odabir za realizaciju projekata omladinskih udruženja sa sjedištem na području grada Tuzla upisanih u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla iz sljedećih prioritetnih oblasti:
– okoliš
– kultura
– sport
– obrazovanje
– društveni angažman mladih
– socijalna zaštita
– infrastruktura i dr

U Budžetu Grada Tuzla za 2016. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima za mlade u ukupnom iznosu od 23.000 KM.

Grad Tuzla zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim budžetskim sredstvima Grada Tuzla zainteresovani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

Po odobrenom projektu može se dodijeliti maksimalno 3.000,00 KM.

Rok implementacije odobrenih projekata je 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administratitvne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu do 20%, dok preostali dio 80%, aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

II Pravo učešća:
Pravo učešća na Javni poziv imaju omladinska udruženja sa sjedištem na području grada Tuzla upisana u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla do 21.11.2016. godine.

III Prijavna dokumentacija:
Prijava na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu.

Obrasci/smjernice sa uputstvima za prijavu projekata objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici Grada Tuzla (www.grad.tuzla.ba).

Aplikanti dostavljaju prijave na javni poziv nadležnoj Službi, putem pisarnice Grada Tuzla (Centar za pružanje usluga građanima) i isključivo putem prijavnog obrazca.

Prijava sadrži:
– popunjen prijavni obrazac;
– rješenje o registraciji;
– uvjerenje o poreskoj registraciji;
– transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke);
– bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren kod nadležnog organa;
– projekat kojim omladinsko udruženje aplicira za dodjelu sredstava, s jasnom definicijom ciljeva, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim planom provođenja aktivnosti, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će aplikant informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta);
– za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva.

Aplikant dostavlja fotokopije tražene dokumentacije, u slučaju da projekat bude odobren, originalni dokumenti bit će zatraženi na uvid.

IV Kriteriji za ocjenu podnesenih projektnih prijava
Kriteriji za ocjenu podnesenih prijava su navedeni u Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte za mlade (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 12 /16).

V Predaja aplikacija:
Prijave na Javni poziv na propisanim obrascima (sa kompletnom dokumentacijom), u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicuGradaTuzla (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD TUZLA
Stručna služba za poslove Gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi
Ulica ZAVNOBIH-a broj 11
75000 Tuzla
sa obaveznom naznakom:
“JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava na ime podrške projektima za mlade sa pozicije Grant za projekte za mlade u 2016. godini
– Ne otvarati”.

Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 13.12.2016. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj stranici grada www.grad.tuzla.ba.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti svaki radni dan u Službi za ekonomski razvoj i drušvene djelatnosti GradaTuzla, Odjeljenje za sport, kulturu i pitanja mladih ili putem telefona: 035 307 413; te slanjem pitanja na e-mail adresu: mladi@tuzla.ba.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara