Javni oglas za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19,Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, imenovana  Rješenjem broj: 02/04-A-000729-2020,  od 14.01.2020. godine  objavljuje
JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih
I Predmet Javnog oglasa
Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći 3.000,00 KM.
Kompletan tekst Javnog oglasa, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:
aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Rental Travel

Komentara

Rental Travel