Javne rasprave o nacrtu Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika

Rental Travel

Javna rasprava o nacrtu Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na teritoriji grada Tuzla provešće se na način utvrđen ovim Programom.

Reha Centar

O tekstu nacrta Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na teritoriji grada Tuzla primjedbe mogu dostaviti:

  • Svi zainteresovani građani;
  • Mjesne zajednice na teritoriji grada Tuzla (predsjednik MZ i članovi savjeta MZ);
  • Privredni subjekti registrovani za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika na teritoriji grada Tuzla;
  • Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona;
  • Predsjednik, članovi savjeta mjesnih zajednica i zainteresovani građani će biti blagovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu prezentacije saobraćajno-prostornog koncepta grada Tuzla i nacrta Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na teritoriji grada Tuzla.

Ostali učesnici javne rasprave tekst nacrta Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na teritoriji grada Tuzla mogu preuzeti sa web stranice Grada Tuzla, odnosno sa sljedećeg linka:

http://grad.tuzla.ba/vijesti/nacrt-odluke-o-javnom-linijskom-prijevozu-putnika-na-teritoriji-grada-tuzla/

Isti će biti dostavljen i u štampanoj formi svim mjesnim zajednicama na teritoriji grada Tuzla.

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, u pismenoj formi sa obrazloženjem, učesnici javne rasprave mogu dostaviti gradskoj Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u roku od 45 dana od dana usvajanja nacrta Odluke od strane Gradskog vijeća Tuzla, odnosno najkasnije do 05.03.2016. godine, putem pisarnice Grada Tuzle, administrativna zgrada Grada Tuzle, Ulica ZAVNOBiH-a br. 11, ili na email adresu: komunalna.sluzba@gmail.com.

Po završetku javne rasprave, sumirat će se rezultati javne rasprave, nakon čega će se pristupiti izradi prijedloga Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na teritoriji grada Tuzla, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije koje budu usvojene, te će isti biti upućen gradonačelniku na utvrđivanje i Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Komentari

Komentara