Ekspertna Vlada u dijalogu sa sindikatima

Rental Travel

Iako je jučerašnji zahtjev sindikata budžetskih korisnika TK bio da Vlada TK do 15. septebra isplati dugovanja na ime naknade za prijevoz, topli obrok za juni i juli 2014.godine i drugog dijela regresa iz 2013 godine, kao i isplata plaća i naknada do 25. u mjesecu za prethodni mjesec, do narednog susreta sindikati obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave će se očitovati o prioritetima isplate ovih zaostalih dugovanja.

Reha Centar

Ovo je dogovoreno na jučerašnjem sasatnku delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predvodio premijer Bahrija Umihanić sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika TK. Prema riječima Premijera, Vlada čini ogromne napore da nakon poplava koje su zadesile ovaj kanton u tri navrata, i značajnog smanjenja priliva novca u budžetu, ipak održi redovnu dinamiku isplate plaća i toplog obroka za budžetske korisnike.

S druge strane, Vlada je maksimalno smanjila troškove i izdatke, te traži druge načine za ostvarivanje dodatnih prihoda u Budžet Tuzlanskog kantona. Ipak, imajući u vidu znatno manji priliv novca, Vlada ne može sa sigurnošću garantovati da će do traženog roka uspjeti da izmiri naslijeđena dugovanja. „U narednom periodu nastojat ćemo da, koliko to bude realno moguće, udovoljimo zahtjevima sindikata“, istakao je premijer Umihanić, te dodao da će se ono što se ne bude stiglo ostvariti u skladu s dogovorom, nastojati ostvariti u najskorije moguće vrijeme.

S tim u vezi pred sindikate je postavljen zahtjev da se odrede šta će biti prioritet u isplati zaostalih dugovanja i da o tome u narednih nekoliko dana obavjeste Vladu TK.

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara