Donesen program korištenja sredstava za boračko – invalidsku zaštitu

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017. godini.

Reha Centar

Ovim programom vrši se raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona, za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017. godini, a njim je predviđena realizacija dopunskih prava utvrđenih Federalnim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji TK, realizacija ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriteriji za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite. Ukupno planirana sredstva za ove namjene ove godine u budžetu Tuzlanskog kantona iznose više od 7,3 miliona KM.

Također, Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara