Dokument o preuzimanju obaveze plaćanja doprinosa za radnike “Aide”

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju teksta Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, kao obaveznih doprinosa utvrđenih Zakonom o doprinosima iz ličnih primanja zaposlenika (doprinosi iz osnovice) i na lična primanja zaposlenika, na teret poslodavca ( doprinosi na osnovicu) i posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća od strane Vlade Kantona, za 316 zaposlenika FO „Aida” d.d. Tuzla, kao obveznika uplate u ukupnom iznosu 5.704.993,08 KM .

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara