Dodatno precizirana dopunska prava branitelja

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko – protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Finansijska sredstva za učešće Ministarstva u nabavci pomagala za ratne vojne invalide kao i pomagala i sanitarnih sprava na koje ima pravo ratni vojni invalid – osoba sa paraplegijom, ratni vojni invalid sa utvrđenim procentom invaliditeta u visini 100% II grupe, 90% III grupe i 80% IV grupe vojnog invaliditeta a kojem je prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, utvrđeno pravo na njegu i pomoć druge osobe obezbjeđuju se u Budžetu TK, a koriste se na osnovu Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona.

U toku primjene postojećeg Pravilnika uočene su teškoće te se pristupilo izmjenama i dopunama. Izmjene se, između ostalog, tiču definicija kojim su određeni korisnici prava u statusu demobilisanih branilaca, prema datumu učešća u Oružanim snagama. Radi se o definicijama preuzetim iz Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Također je utvrđen novi način vrednovanja pripadnika iz kategorije demobilisanih branilaca, odnosno članova porodice demobilisanih branilaca u zavisnosti od dužine učešća u Oružanim snagama i dodani dobitnici priznanja i članovi njihovih porodica, koji ranije nisu bili obuhvaćeni.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara