Date saglanosti na programe socijalne pomoći

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratne pomoći. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene u iznosu od 300.000,00 KM. Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, nezaposlenost stanovništva u XII/2016. godini, broj korisnika stalne novčane pomoći u 2016. godini, broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2016. godini, broj djece korisnika dodatka na djecu u 2016. godini, te broj penzionera sa iznosom najniže penzije u XII/2016.godini.

Reha Centar

Također, Vlada je dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2017. godinu. Za ove namjene Vlada je u Kantonalnom budžetu za 2017.godinu planirala 743.700,00 KM. Prema Programu troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječjeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o visini dječjeg dodatka za 2017. godinu. Iznos dječjeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine,utvrđen je  u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje je dječji dodatak utvrđen u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Također, Vlada je utvrdila iznos jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine, odnosno  u iznosu od 149,00 KM. Pravo na ovu pomoć imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine.

Press Vlade TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara