Novi studijski programi i usmjerenja na Univerzitetu u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Odlukom Senata predviđen je upis na studijske programe/usmjerenja 12 fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti te na zajednički doktorski studij Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Predviđeno je ukupno 2130 mjesta za prvi ciklus odnosno integrirani prvi i drugi ciklus studija od čega 1110 mjesta za studenate koji se finansiraju iz Budžeta TK, 970 mjesta za studente koji se sami finansiraju te 50 mjesta za vanredne studente.

Plan upisa predviđa i niz novih studijskih programa koji su uspostavljeni u sradanji menadžmenta JU UNTZ i Ministarstva obrazovanja i nauke sa ciljem povezivanja visokog obrazovanja sa tržištem rada. Među navedenim programima su turizmologija, menadžment u turizmu, politologija (međunarodni odnosi i diplomatija) i psihologija. Plan upisa ne odstupa od prošlogodišnjeg odnosno, u segmentu studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona istovjetan je predviđeni broj za upis kao i prethodne akademske godine dok je došlo do smanjenja planiranog broja studenata koji se sami finnansiraju.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara