Zbog poplava i klizišta evakuirano je 5.000 građana

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o poplavama i klizištima na području Tuzlansklog kantona u period od 14.05. do 27.05.2014. godine. Od strane općinskih komisija za procjenu šteta urađena je preliminarna procjena štete od poplava i klizišta. Prema toj procjeni uništeno je 441 stambeni objekat, oštećeno je 4.662 objekta, uginulo je 143 grla stoke i poplavljeno oko 13.430 ha poljoprivrednog zemljišta.

Reha Centar

Ukupna preliminarna šteta procjenjena je na 519.373.500,00 KM. Poplavljeno je više stotina stambenih i pomoćnih objekata, industrijskih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Dostignuta je rekordna visina preljeva na brani HA Modrac od 3,42 m što je dovelo u opasnost stabilnost objekta brane.

Došlo je do prekida putnog i željezničkog saobraćaja i plavljenja i oštećenja magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Obustavljena je nastava u osnovnim i srednjim školama i na Univerzitetu u Tuzli. Na području TK aktivirano je preko 3.000 klizišta koja su uništavala cijela naselja i nanijela ogromnu materijalnu štetu.

Najteža situacija bila je na području općine Tuzla gdje je aktivirano preko 1.300 klizišta. Stanje prirodne nepogode zbog poplava i klizišta proglašeno je na svim općinama i na nivou TK. U akcijama zaštite i spašavanja evakuirano je oko 5.000 građana i smješteno kod rodbine, prijatelja i prihvatne centre koje su organizirali štabovi civilne zaštite.

Značajan doprinos u toku trajanja nesreće dale su OS BiH i pripadnici 5. pješadijske brigade smješteni u Vojnoj bazi Dubrave kroz pružanje pomoći u evakuaciji građana, njihovom prihvatu i smještaju u vojnoj bazi, prevozu na poplavljenim dijelovima putnih komunikacija i izvođenju radova na zaustavljanju klizišta. U toku trajanja nesreće i u akcijama zaštite i spašavanja nije bilo smrtnog stradanja i težeg ozleđivanja građana i spasilaca.

Vlada TK prihvatila je tekst Inicijative za izmjenu Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja će biti dostavljena Vladi Federacije BiH na dalje postupanje.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 19.500,00 KM na ime pomoći općinama u otklanjanju posljedica nastalih

djelovanjem prirodne nesreće od poplava i klizanja tla koja je zahvatila područje Tuzlanskog kantona u maju 2014.godine.

Također je donesena Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona  u visini od 40.000,00 KM za hitne intervencije na otklanjanju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona.

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara