Vrhovni sud F BiH ukinuo Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu o određivanju pritvora Faruku Balijagiću

Menprom

Vrhovni sud Federacije BiH (Rješenjem broj: 09 0 K 024169 15 Kž) ukinuo je Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu o određivanju pritvora Faruku Balijagiću i njegovom sinu, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) Zakona o krivičnom postupku FBiH.

Reha Centar

U Rješenju Vrhovnog suda Federacije BiH naznačeno je, između ostalog, citat: “Ovaj sud je osporeno rješenje ispitao u granicama navoda iz podnesenih žalbi, potom po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 338. u vezi sa članom 321. ZKP FBiH, nakon toga je odlučio kao u izreci, pri čemu se naročito rukovodio slijedećim razlozima: Po navodima iz žalbe branitelja osumnjičenih (advokat Mirnes Ajanović iz Tuzle) prvostupanjski sud je prilikom donošenja pobijanog rješenja počinio niz bitnih povreda odredaba kaznenog postupka zbog kojih je predmetno rješenje nezakonito. Konkretno ovaj branitelj u žalbi ističe da prvostupanjsko rješenje uopće ne sadrži ocjenu brojnih argumenata obrane iznesenih na sudskom ročištu koje je održano povodom prijedloga za produženje pritvora osumnjičenima, da su u rješenju samo prepisani, i to u cijelosti, navodi iz prijedloga Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu kojim je zatraženo da se osumnjičenima pritvor produži, da je došlo do povrede prava iz člana 15. ZKP FBiH (jednakost u postupanju) jer osumnjičeni i njihovi branitelji tokom postupka nisu imali isti tretman i položaj kao kantonalni tužitelji, te da je prethodno navedenim propustima ujedno došlo i do povrede prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP) i člana II Ustava BiH.”, završen citat.

Takođe, Vrhovni sud Federacije BiH je utvrdio da je istovjetna procesna povreda počinjena jer je produženje pritvora Faruku Balijagiću i njegovom sinu određeno na osnovu korištenja  nezakonitih dokaza, te transkripata presretnutih razgovora za koje nije dostavljen dokaz da su vjerodostojni, kao i okolnosti da je odluka o produženju pritvora donesena samo na osnovu iskaza lica koja su izvršitelji teških krivičnih djela i koja su poticala osumnjičene na izvršenje djela koja im se stavljaju na teret, što shodno članu 130. stav 5. ZKP FBiH rezultira isključivanjem krivičnog gonjenja.

S obzirom da je Kantonalni sud u Sarajevu prilikom odlučivanja o produženju pritvora u potpunosti izostavio navode odbrane, Vrhovni sud Federacije BiH naložio je da se u ponovnom postupku otklone nedostaci na koje je ukazano navedenim Rješenjem.

2.11.2015.  Mirnes Ajanović, advokat

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: