Vlada TK: Za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe 537.000 KM

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2024. godinu. Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 537.000,00 KM. Od ovog iznosa za projekte prevencije siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano je 65.000 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 150.000 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike podrške koji preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 138.000 KM, za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice 90.000 KM, te za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške 94.000 KM. Programom je predviđeno da se projektne aktivnosti isključivo mogu planirati i realizirati počevši od početka januara do kraja decembra tekuće godine, a organizacije i udruženja trebaju u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava odrediti cilj na koji apliciraju sa svojim projektom.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara