Vlada TK: Demantij navoda Kantonalnog odbora Demokratske fronte

Spread the love
Rental Travel

Na konferenciji za novinare Kantonalni odbor Demokratske fronte TK se, u nedostatku bilo kakvih stvarnih razloga, dušebrižničkim odnosom pokušava prikazati kao veliki zaštitnik radničkih prava.

Reha Centar

Ovom prilikom, a kako bi smo spriječili njihovo namjerno dezavuisanje javnosti, želimo demantirati iznesene tvrdnje i ukazati na pravo stanje stvari.

Kada su u pitanju imenovanja u obrazovnim ustanovama, Kantonalni odbor Demokratske fronte TK, iako u svom sastavu ima nekoliko univerzitetskih profesora, jasno pokazuje da uopće ne poznaje tematiku o kojoj iznosi stavove.

Predškolsko obrazovanje je u domenu lokalnih nivoa vlasti, dok su osnovno, srednje i visoko obrazovanje u domenu i ingerenciji kantonalnog nivoa vlasti. Kada u pitanju imenovanja organa nadzora i upravljanja (školski odbori i direktori škola), svuda u okruženju je praksa da ih imenuju osnivači ustanova, u ovom slučaju Kantonalna vlada. U Tuzlanskom kantonu je od augusta 2015. godine praksa da od ukupno 5 članova školskog odbora, dva člana imenuje Vlada, dva su predstavnici uposlenika škole, a jedan je predstavnik roditelja. Znatno rigidniju politiku provodila je, za kratko vrijeme boravka u vlasti i Vladi Tuzlanskog kantona, Demokratska fronta, kada je od ukupno 5 članova školskog odbora 3 imenovala Vlada, a po jedan član su bili predstavnici uposlenika i roditelja. Imajući ovo u vidu krajnje je licemjerno danas na ovu praksu ukazivati u negativnom svjetlu.

Također, u svom istupu Kantonalni odbor Demokratske fronte se želi licemjerno prikazati kao veći zaštitnik radničkih prava od reprezentativnih (većinskih sindikata u oblasti obrazovanja)

Najavljeno povećanje plaće u iznosu od 6,5% je realna mogućnost Tuzlanskog kantona u ovom momentu i u potpunosti je usaglašeno sa predstavnicima svih sindikata u oblasti obrazovanja (osnovnog, srednjeg, visokog), kulture i uprave.

Suprotno navodima Demokratske fronte, svi predstavnici sindikata su izrazili zadovoljstvo činjenicom da Vlada drugi puta u dvije godine vrši povećanje plaća prosvjetnim radnicima, čime je plaća ovih radnika, u proteklih nešto više od godinu dana, povećana za oko 13%. Svjesni smo da je i ovo povećanje nedovoljno, ali je trenutni maksimum kojeg se može napraviti u datom momentu.

I na kraju, kada je u pitanju isplata porodiljskih naknada, od prvog januara 2019. godine, tokom porodiljskog dopusta državni službenici i namještenici će, prema dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, imati pravo na isplatu punog iznosa plaće. Istovremeno Vlada je na istoj sjednici (23. augusta) zadužila sva druga resorna ministarstva da do kraja ove godine pripreme sve potrebne propise koji regulišu ovu materiju, kako bi se isplata porodiljskih naknada uskladila i za uposlenike u oblasti obrazovanja i kulture.

Imajući u vidu sve navedeno, jasno se vidi da je Kantonalni odbor Demokratske fronte, namjernim izostavljanjem bitnih činjenica i mijenjajući kontekst, klasičnim spinovanjem pokušava obmanuti građane Tuzlanskog kantona i time sebi u predizbornoj kampanji prigrabiti jeftine političke bodove.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara