U fokusu rada Vlade TK za 2016. godinu razvijanje privrede,nove investicije i sektor poduzetništva

Menprom

Vlada TK donijela je Program rada za 2016. godinu. Kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Prema dokumentu, Vlada TK će u 2016. godini aktivnosti temeljiti na postizanju ciljeva koji su definisani u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.

Reha Centar

Osiguravanje stabilnosti i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona jedan je od ciljeva a za njegovu realizaciju, uz koji se primarno veže za sektor ekonomskog razvoja. Fokus će biti na prioritetima kao što su razvijanje privrede Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanje sektora poduzetništva, jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i unaprjeđenje prometne mreže te povezanost Tuzlanskog kantona sa razvijenim tržištima.

Također je namjera uspostaviti efikasne sisteme upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju povećanja zapošljavanja. Na ostvarenju ovog cilja koji se primarno veže za sektor obrazovanja i povećanje zapošljavanja, aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje kvalitete naučno-istraživačkog rada te na jačanje i razvijanje inkluzivnih programa zapošljavanja. Poboljšavanje kvalitete života, sigurnost i socijalna uključenost građana te stvaranje politike

socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom spada također u ciljeve postavljene Programom rada Vlade TK u 2016. godini. Aktivnosti koje će biti realizovane u 2016. godini za dostizanje ovog cilja će se odnositi na unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite te poboljšanje bezbjednosti građana od prirodnih i drugih opasnosti. Rezultat svih mjera koje poduzima Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija trebao bi biti djelimično uravnoteženje Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu tri do pet godina i stvaranje povoljnijih uslova za privređivanje i privlačenje stranih investicija na područje Tuzlanskog kantona.

U oblasti industrije, Ministarstvo u 2016. godini planira raditi na okončanju započetih aktivnosti u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom kod kojih je pokrenut stečajni postupak u 2015 godini. S obzirom na to da već duži niz godina određena privredna društva sa većinskim državnim kapitalom posluju negativno, pristupilo se konačnom rješavanje statusa tih privrednih društava tako da se putem programiranog stečaja pokuša sa uvođenjem strateškog partnera i reorganizacijom privrednih društava. Ministarstvo planira nastavak aktivnosti na uvezivanju radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, kod kojih su te aktivnosti započete.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će povećati obuhvat djece predškolskim odgojem, te u okviru racionalizacije spajati srednje škole. Cilj je efikasnije korištenje raspoloživih prostornih kapaciteta, nastavne opreme i učila, kadrovskih potencijala nastavnika i stručnih saradnika. Kada je u pitanju rad Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prioriteti u 2016. godini u oblasti upravljanja vodama su projekti i aktivnosti razvoja infrastrukture za korištenje voda, prije svega radi zadovoljenja potreba za pitkom i industrijskom vodom, zaštitu kvaliteta voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Ministarstvo pravosuđa i uprave će prioritetno biti angažovano na ostvarenju ciljeva zacrtanih usvojenom Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godine, posebno u dijelu mjera koje će se preduzimati na unaprjeđivanju stanja u oblastima uprave i vladavine prava, kao i ciljeva zacrtanih drugim strateškim dokumentima koji se odnose na oblast pravosuđa i uprave, te ukupnim programskim ciljevima Vlade Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo prostornog uređenja vodit će aktivnosti i pružati finansijsku podršku realizaciji zbrinjavanja čvrstog otpada na međuopćinskom nivou i tražiti rješenja za zbrinjavanje otpada na regionalnom nivou. Također će podržavati općine u rješavanju statusa općinskih deponija. Ministarstvo razvoja i poduzetništva u 2016. godina nastavlja sa aktivnostima vezanim za uspostavljanje elektronskog protoka informacija, što podrazumijeva uspostavu Info-deska u okviru projekta „Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“, ažuriranju već uspostavljenih registara poticaja za MSP i obrte iz budžeta TK sa pozicije Podrška razvoju Kantona, te kreiranju Informacionog sistema sa podacima o MSP i obrtima dostupnim online, na 4 jezika.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će u oblasti zračnog saobraćaja nastaviti aktivnosti sa ciljem poboljšanja rada JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”, kroz otvaranje novih zračnih linija u oblasti prijevoza putnika kao i razvoj kargo saobraćaja, prvenstveno kroz izvoz roba animalnog porijekla sa aerodroma. Također se planira i učestvovanje u pripremi i izradi infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja koji su predviđeni u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina kao podrška višim nivoima vlasti. Ministarstvo unutrašnjih poslova će nastaviti sa razvojem vlastitih kapaciteta za efikasnije suočavanje i suprostavljanje svim vidovima privrednog i finansijskog kriminala, a naročito organizovanog kriminala.

Pored redovnih aktivnosti koje je planiralo za 2016. godinu Ministarstvo za boračka pitanja će predložiti donošenje Programa koji ima za cilj raspodjelu finansijskih sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Kada su u pitanju aktivnosti

Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak posebna pažnja bit će usmjerena ka smanjenju broja nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom, na način da će se poduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti na zapošljavanju mladih osoba bez radnog iskustva, te na aktivnosti provođenja projekta za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma, žena i specijalnih grupa nezaposlenih.

U 2016. godini Ministarstvo zdravstva će, između ostalog, provoditi aktivnosti na izgradnji zdravstvenog informacionog sistema Tuzlanskog kantona kojim se osigurava sigurno i dugotrajno funkcionisanje, fleksibilnost i efikasnost te raditi na unaprjeđenju organizacije i rada mrtvozorničke službe.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara