Trend konstantnog povećanja izdvajanja za oblast kulture

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona, usvojila je Informaciju o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini. Prema podacima iz Informacije nosioci kulturne aktivnosti na području našeg kantona su i u 2022. godini pravna lica u oblasti kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton kao i gradovi/općine Tuzlanskog kantona. Pored redovnog finansiranja rada ustanova kulture Ministarstvo kulture, sporta i mladih i Kantonalna vlada u okviru svojih mogućnosti podržavaju određene projekte udruženja i drugih subjekata koji djeluju u oblasti kulture, kroz afirmaciju različitih kulturnih sadržaja i oblika. Primjetan je trend konstantnog povećanja izdvajanja za oblast kulture iz Budžeta Tuzlanskog kantona čime se otvara perspektiva za unaprjeđenje ove izuzetno značajne oblasti. Treba istaknuti i da ustanove i udruženja iz oblasti kulture sa područja TK dobijaju vrlo mali procenat sredstava po javnim pozivima sa viših nivoa vlasti. Takav izostanak podrške viših nivoa vlasti nije srazmjeran kvalitetu i kvantitetu programa i projekata koje implementiraju ustanove i udruženja iz oblasti kulture sa područja TK, te neravnomjerna raspodjela sredstava sa viših nivoa vlasti uslovljava veći pritisak na budžet Tuzlanskog kantona. Tako je tokom 2022. godine Vlada za podršku projektima u oblasti kulture osigurala 300.000 KM, što je za 33,33% više u odnosu na odobreni ukupni iznos prethodne godine. Od ovog iznosa 210.000 KM je odobreno udruženjima, ustanovama i privrednim društvima za sufinansiranje ukupno 84 manifestacije kulture, dok je 49.000 KM dodijeljeno za sufinansiranje 26 programa/projekata izdavačke djelatnosti. Prepreku razvoju kulture predstavlja i nepostojanje adekvatne politike i podrške sa viših nivoa vlasti, što se trebalo prevazići Strategijom kulturne politike u Bosni i Hercegovini, ali se u praksi i dalje ispoljava zadovoljavanjem na nivou manifestacionog, reprezentativnog, a ne kontinuiranog, masovnog, kreativnog i selektivnog u djelatnosti kulture, u najširem smislu te riječi. I pored navedenih izazova Tuzlanski kanton se može smatrati jednom vrstom pozitivnog izuzetka po kvalitativno i kvantitativno širokoj lepezi sadržaja aktivnosti, sve masovnijem uključivanju mladih umjetnika i stručnjaka u kulturi, kao i po nizu manifestacija, tradicionalnih i novih koje znatno obogaćuju kulturnu scenu Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Također, treba istaknuti da je 5. januara ove 2023.godine stupio na snagu novi Zakon o kulturi a kojim se nastoje jasno i precizno definisati djelatnosti kulture u skladu sa potrebama sadašnjeg vremena i u skladu sa rješenjima koja u oblasti kulture egzistiraju u okruženju, te se daju jasne definicije, prava i obaveze svih nosilaca djelatnosti u kulturi kao glavnih faktora u ostvarivanju razvoja kulture na području Tuzlanskog kantona. Ranije važeći Zakon o kulturi donesen je 1998. godine, te se zbog nepostojanja sistemskog uređenja oblasti kulturnih djelatnosti i izostanka značajnije podrške i podsticaja razvoju kulture na području Tuzlanskog kantona, u praksi nije dosljedno niti primjenjivao.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara