Preduzete sve neophodne mjere u vezi sa zimskim održavanjem puteva

Svi izvođači radova na zimskom održavanju puteva u Tuzlanskom kantonu su blagovremeno pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu, kako sa aspekta mehaničke pripremljenosti tako i sa aspekta posipnog materijala i ljudstva, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva.

Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su, od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije.

Pripremljena su sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstava (MTS) u mjesnim zajednicama, kao i kod drugih subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva, u skladu sa gradskim/općinskim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i općinskim odlukama o komunalnom redu.

JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane okvirne ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove, navodi se u Informaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, koju je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.

JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. Imajući u vodi sve navedeno, ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, u zimskom periodu neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima na području TK.

U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina.

U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će izvršiti mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih i materijalnih snaga koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara