Održana vanredna sjednica Kolegija Općinskog načelnika i Općinskog štaba civilne zaštite Općine Tuzla

Rental Travel

Večeras (četvrtak, 15.5.), sa početkom u 20.00 sati, održana je vanredna sjednica Kolegija Općinskog načelnika i Općinskog štaba civilne zaštite Općine Tuzla.

Reha Centar

Sjednicom su predsjedavali Općinski načelnik, Jasmin Imamović i komandant Općinskog štaba civilne zaštite, Jozo Nišandžić. Članovi Štaba su upoznali prisutne sa informacijama sa terena. Preobilne padavine izazvale su velike poplave i, do sada, pokretanje oko stotinu klizišta. Redovno prateći izvještaje meteorologa, Općinski štab civilne zaštite procjenjuje da će tokom noći i narednih dana, kiša koja ne prestaje padati, izazvati još veće probleme sa poplavama i klizištima.

Do sada su klizišta srušila ili ugrozila 12 stambenih objekata. Srećom, tom prilikom niko nije povrijeđen. Svi, klizištem srušeni objekti građeni su bez građevinske dozvole, koju nisu mogli dobiti upravo zbog evidentiranog aktivnog ili potencijalnog klizišta.

Štab procjenjuje da će u naredna dva dana, biti naročito ugroženi objekti građeni bez građevinske dozvole, na svim dijelovima terena, a posebno oni koji su bespravno izgrađeni na nekoj od padina. Ne isključuje se mogućnost ugrožavanja i objekata sa građevinskom dozvolom, što bi, ukoliko se i desi, predstavljalo izuzetak.

Naročito su ugroženi bespravno izgrađeni objekti na prostoru dijelova Mušinca, Mosnika, Crvenih njiiva i Šljivica. Ovo zato što je tlo, na kojem su bespravno izgrađeni objekti, lošije geološke građe od drugih područja Općine Tuzla i što su bespravni graditelji ovako složene terene, zasijecali i učinili još rizičnijim.

Radi naprijed navedenog, a postupajući u skladu sa zakonom, Općinski štab civilne zaštite donio je slijedeću Naredbu:

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Tuzla

Općinski štab civilne zaštite

Broj; 11-44-40/14

Tuzla, 15.05.2014. godine

Na osnovu člana 29. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/06 i 5/07), Općinski štab civilne zaštite Tuzla na svojoj sjednici održanoj dana 15.5.2014. godine, donio je slijedeću

 

N A R  E  D  B  U

 

I

Nalaže se svim korisnicima objekata građenih na padinama, za slučaj da opaze pojavu novih pukotina ili ulegnuća u tlu, pukotina na objektu, naglu pojavu izviranja vode, promjenu nagiba drveća u okolini objekta, promjenu na kosinama i padinama iza objekta, i slične pojave koje ukazuju na mogućnost klizanja tla, da odmah napuste objekat i zatraže pomoć na telefonski broj: 121, a kako bi Općinski štab CZ poduzeo zakonom propisane mjere zaštite i spašavanja.

Ovo se naročito odnosi na građane rizičnih zona (dijelove Mušinca, Mosnika, Crvenih njiva i Šljivica), koji stanuju u bespravno izgrađenim objektima a naročito u objektima oko kojih nije na pravilan način izvršena građevinska i geološka zaštita zemljišta i objekta, te u blizini visokih kosina.

II

Ova Naredba stupa na snagu odmah.

Komandant Općinskog štaba CZ

Jozo Nišandžić

 

 

Obrazloženje

Tuzla je ovih dana, kao i čitava BiH, izložena većoj količini padavina nego ikada prije. Preobilne padavine izazvale su velike poplave i, do sada, pokretanje oko stotinu klizišta. Redovno prateći izvještaje meteorologa, Općinski štab civilne zaštite procjenjuje da će tokom noći i narednih dana, kiša koja ne prestaje padati, izazvati još veće probleme sa poplavama i klizištima.

Do sada su klizišta srušila ili ugrozila 12 stambenih objekata, te je preventivno evakuirano 17 porodica. Srećom, tom prilikom niko nije povrijeđen. Svi, klizištem srušeni objekti građeni su bez građevinske dozvole, koju nisu mogli dobiti upravo zbog evidentiranog aktivnog ili potencijalnog klizišta.

Štab procjenjuje da će u naredna dva dana, biti naročito ugroženi objekti građeni bez građevinske dozvole, na svim dijelovima terena, a posebno oni koji su bespravno izgrađeni na nekoj od padina. Ne isključujemo mogućnost ugrožavanja i objekata sa građevinskom dozvolom, što bi, ukoliko se i desi, predstavljalo izuzetak.

Naročito su ugroženi bespravno izgrađeni objekti na prostoru dijelova Mušinca, Mosnika, Crvenih njiiva i Šljivica. Ovo zato što je tle na kojem su bespravno izgrađeni objekti lošije geološke građe od drugih područja Općine Tuzla i što su bespravni graditelji ovako složene terene, zasijecali i učinili još rizičnijim.

Radi naprijed navedenog predlažemo slijedeće:

Svim građanima, a posebno onim koji stanuju u bespravno izgrađenim objektima na padinama, preporučen je maksimalan oprez i uz zahtjev, da ovaj i naredne kritične dane provedu u sigurnijoj kući (kod prijatelja ili rodbine) od one u kojoj borave ili da zatraže od Štaba CZ (broj:121), privremeni smještaj u nekom drugom objektu.

Komentari

Komentara